Samlad strålsäkerhetsvärdering av Studsvik Nuclear AB 2018

Verksamheten vid Studsvik Nuclear AB har i stort sett bedrivits enligt gällande krav och strålsäkerheten bedöms inte vara hotad. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för bolagets ledning.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer regelbundet en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering för Studsvik Nuclear AB (SNAB) bygger på tillsynsinsatser samt inkomna anmälningar, ansökningar och rapporteringar mellan den 1 juli 2015 och den 31 augusti 2018.

Inom de flesta områden som strålsäkerhetsvärderingen omfattar bedriver SNAB verksamheten på ett antingen acceptabelt eller tillfredställande sätt. Undantaget är de två områdena konstruktion och utförande samt säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning.

–  De områdena bedöms som oacceptabla på grund av en händelse 2017 där ett automatiskt brandsläckningssystem aktiverades och orsakade en omfattande kontamination inne på kontrollerat område. SNAB har hanterat själva händelsen på ett bra sätt men vi kommer att fortsätta följa upp detta och de säkerhetsförbättrande åtgärder som vidtas, säger Jon Brunk, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Trots detta är den samlade värderingen att SNAB ur ett strålsäkerhetsperspektiv i huvudsak bedrivit verksamheten på ett acceptabelt sätt och att strålsäkerheten på sikt inte är hotad. Värderingen har presenterats för SNAB:s ledning.

Ytterligare information: Jon Brunk, inspektör och anläggningssamordnare, tel. 08-799 41 14, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.