Strålsäkerhetsmyndigheten avslutar SKB:s föreläggande om åtgärdsprogram

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat den fjärde redovisningen av Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) åtgärdsprogram. Myndigheten konstaterar att SKB:s företagsledning under 2017 och 2018 utvecklat sitt arbetssätt och nu har ett tydligt ägarskap över hela företagets verksamhet inklusive nödvändigt förbättringsarbete. Därför avslutar myndigheten föreläggandet som SKB fick 2014.

Efter identifierade brister inom organisation, ledning och styrning beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten 2014 om ett föreläggande för Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) om att redovisa ett åtgärdsprogram. SKB tog fram ett åtgärdsprogram som har reviderats efterhand. Program och vidtagna åtgärder har redovisats till myndigheten vid fyra olika tillfällen. Under tiden har Strålsäkerhetsmyndigheten även bedrivit tillsyn mot SKB vilken har resulterat i justeringar i kraven på redovisning från SKB, bland annat genom uppdatering av föreläggandet.

– Efter granskning av den fjärde redovisningen av SKB:s åtgärdsprogram, konstaterar vi att SKB:s företagsledning under 2017 och 2018 utvecklat sitt arbetssätt. De har nu ett tydligt ägarskap över hela förtagets verksamhet inklusive förbättringsarbetet, säger Anders Viklund, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I granskningen konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att företagsledningens fokus på uppföljning av vidtagna åtgärder och utvärderingen av åtgärdernas effekter är en viktig faktor. En annan är företagets satsning på ledarskap och medarbetarskap för att förändra företagets kultur inför kommande utmaningar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att SKB med nuvarande inriktning och omfattning av sitt förbättringsarbete har förutsättningar att uppnå det övergripande effektmålet för sitt förbättringsarbete, säger Ove Nilsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten avslutar föreläggandet mot SKB men kommer att följa SKB:s fortsatta förbättringsarbete via ordinarie tillsyn.

Ytterligare information: Anders Viklund, inspektör, tel. 08-799 40 59, Ove Nilsson, enhetschef, tel. 08-799 40 83 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.