Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår beredskapsplanering kring ESS

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att en beredskapszon på ungefär 700 meter kring European Spallation Source (ESS) inrättas när anläggningen tas i rutinmässig drift. Förslaget har tagits fram i samråd med Lunds kommun.

För att skyddsåtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att en beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 700 meter inrättas kring European Spallation Source (ESS). Hur beredskapszonen kring ESS utformas i detalj bör anpassas till rådande förhållanden kring anläggningen och fastställas av Lunds kommun innan ESS tas i rutinmässig drift. I beredskapszonen bör det finnas en planering för att skyddsåtgärden inomhusvistelse ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Dessutom bör system och rutiner för varning av allmänheten förberedas.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att det i samband med eventuella olyckor på ESS inte kan uppstå någon markbeläggning utanför anläggningsområdet som motiverar den typ av planeringsavstånd som myndigheten förslagit kring kärnkraftverken och mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn.

– Vår bedömning är att det inte kan inträffa olyckor på ESS som motiverar utrymning av några områden i närheten av anläggningen, säger Anna Maria Blixt Buhr, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I arbetet med beredskapsplanering kring ESS har Strålsäkerhetsmyndigheten så långt det varit möjligt utgått från metoder, analyser och ställningstagande som redovisas i rapporten SSM 2017:27 Översyn av beredskapszoner.

Ytterligare information: Anna Maria Blixt Buhr, utredare, tel. 08-799 40 98, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.