Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner det första nedmonteringsprojektet i O2

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna OKG Aktiebolags (OKG) omarbetade säkerhetsredovisning för segmentering av interndelar och bränsleboxar vid reaktorn Oskarshamn 2 (O2) vid Oskarshamns kärnkraftverk. Beslutet innebär att OKG kan påbörja nedmonteringen av interndelar i O2.

O2 är sedan den 22 december 2016 permanent avstängd. I september 2017 övergick reaktorn till avställningsdrift och i december 2017 började OKG att tillämpa säkerhetsredovisningen för den avställda reaktoranläggningen utan bestrålat kärnbränsle men med obestrålat kärnbränsle i det torra förrådet för O2. Som komplettering till den anmälda säkerhetsredovisningen tog OKG, i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar, fram en säkerhetsrapport för segmentering av interndelar och bränsleboxar.

– I vår inledande granskning av säkerhetsrapporten identifierade vi frågor kring OKG:s val av dimensionerande komponenter för radiologisk konsekvensanalys och vi begärde därför att OKG skulle inkomma med kompletteringar, säger Martin Amft, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den 1 februari 2018 inkom OKG med en uppdaterad säkerhetsrapport och en radiologisk konsekvensanalys och den 2 mars 2018 anmälde OKG en redovisning av planerade åtgärder i O2 för segmentering av interndelar och bränsleboxar.

– Genom den uppdaterade säkerhetsrapporten har OKG kompletterat säkerhetsredovisningen för O2:s servicedrift i tillräcklig omfattning och på ett systematiskt sätt identifierat händelser som kan inträffa vid segmenteringen av interndelar. Vi bedömer att OKG sammantaget uppfyller de krav som ställs på säkerhetsredovisning vid ett nedmonteringsprojekt. OKG kan därmed påbörja nedmonteringen av interndelar i O2, säger Martin Amft.

Ytterligare information: Martin Amft, inspektör, tel. 08-799 40 23, Ove Nilsson, enhetschef, tel. 08-799 40 83, eller Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om avveckling

Den som driver ett kärnkraftverk eller en kärnteknisk anläggning ansvarar för att avvecklingen sker på ett säkert sätt och att alla lagstadgade skyldigheter uppfylls. Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar hur en avveckling planeras och hur den genomförs, samt att regelverket följs.

Avvecklingen av en kärnteknisk anläggning måste utföras på ett väl förberett och genomarbetat sätt. Avvecklingsprocessen pågår från det att reaktorn slutligen stängs av tills allt material från anläggningen har slutförvarats eller friklassats och anläggningsplatsen, med eventuellt kvarvarande byggnader, kan användas för nya ändamål.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver tillsyn under hela processen.