Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar yttrande om slutförvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle. Granskningen visar att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. I dag lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ges tillstånd enligt kärntekniklagen att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att SKB har förutsättningar att på ett strålsäkert sätt hantera och slutförvara det använda kärnbränslet så att människors hälsa och miljön skyddas mot skadlig strålning, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Genom sina ansökningar anser Strålsäkerhetsmyndigheten att SKB har visat att anläggningarna och tillhörande säkerhetsredovisningar kan utvecklas i enlighet med det etablerade förfarandet för stegvis prövning enligt kärntekniklagen. SKB bedöms ha möjlighet och förmåga att ta fram de uppdaterade säkerhetsredovisningar för uppförande, drift och långsiktig strålsäkerhet som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten i kommande steg, om tillstånd beviljas av regeringen.

– Det finns ett antal förutsättningar för vårt tillstyrkande såsom att säkerhetsredovisningar och ledningssystem för anläggningarna fortsätter att utvecklas i enlighet med en stegvis prövning enligt kärntekniklagen. Det innebär att SKB vid flera olika steg i en fortsatt process ska lämna in redovisningar som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten, innan de kan gå vidare med nästa steg i processen, säger Ansi Gerhardsson.

Strålsäkerhetsmyndighetens tillstyrkande gäller för de platser samt mängder och typ av använt kärnbränsle som angetts i ansökningarna. Vidare förutsätter tillstyrkandet att SKB under konstruktion, uppförande och drift av anläggningarna fortsatt beaktar frågor av betydelse för strålsäkerheten och tar hänsyn till de utvecklingsbehov som Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat i sin granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår också vissa villkor för regeringens tillstånd till SKB:s anläggningar. Villkoren handlar om att anläggningarna ska byggas, innehas och drivas så som angetts i ansökningarna samt att SKB ska ta fram säkerhetsredovisningar som ska prövas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten innan byggnationen påbörjas, innan provdrift inleds och innan anläggningen tas i rutinmässig drift.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef, via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

Om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning

Ansi Gerhardsson var vid tiden för yttrandet chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten. Här berättar Ansi om myndighetens granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen.

Den 23 januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, i egenskap av beredande myndighet, sitt yttrande till regeringen om SKB:s slutförvarsansökningar. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker att SKB ges tillstånd enligt kärntekniklagen att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamns kommun. Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

Om Strålsäkerhetsmyndighetens slutförvarsgranskning

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Det gör vi genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare.

Enligt kärntekniklagen är det den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet som ansvarar för säkerheten i verksamheten och som ska vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara avfallet. Kärnkraftsbolagen har uppdragit till Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att utveckla lösningar för slutförvaring av det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken.

2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in ansökningar om tillstånd att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat ansökningarna. Till vår hjälp har vi haft nationella och internationella experter. Ansökningarna har även skickats ut på nationell remiss till högskolor, universitet, berörda kommuner, andra myndigheter och miljöorganisationer.