Strålsäkerhetsmyndigheten samlar kärnkraftverkens erfarenheter från sommarens värmebölja

Den gångna sommarens extrema värme har föranlett att olika åtgärder vidtagits vid de svenska kärnkraftverken och även påverkat deras drift. För att samla de erfarenheter som gjorts utifrån det extrema vädrets påverkan på kärnkraftsreaktorerna kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att be reaktorägarna inkomma med information.

Som tillsynsmyndighet kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att tillståndshavare utarbetar Säkerhetstekniska Driftförutsättningar (STF), som sammanfattar de förutsättningar och begränsningar som gäller vid normaldrift av kärnkraftverket. STF är en del av tillståndshavarnas säkerhetsredovisning (SAR) och en godkänd och granskad STF är ett villkor för att få driva anläggningen. I STF finns bland annat begränsningar för temperatur i anläggningen och på kylvattnet angivna. Överskrids dessa ska åtgärder vidtas och ytterst kan anläggningen också stoppas.

Under sommaren vidtogs olika åtgärder vid de svenska kärnkraftverken med anledning av de höga havsvattentemperaturerna. I flera kärnkraftverk reducerades effekten tidvis och under en begränsad period stängdes Ringhals 2 när havsvattnet, som används till kylvatten, blev för varmt.

– Värmen har inte primärt påverkat strålsäkerheten på verken utan deras tillgänglighet, alltså hur mycket el de producerat, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska under det kommande halvåret samla de erfarenheter som gjorts vid kärnkraftverken och en första dialog har inletts med reaktorägarna. I ett senare skede kommer myndigheten att be dem redovisa hur anläggningarna påverkas av förändrade väderförhållanden. Utöver höga temperaturer kan det exempelvis handla om större nederbördsmängder, högre luftfuktighet, häftigare åskväder eller skogsbränder i närområdet kring kärnkraftverken.

– Det är inget föreläggande eller nya krav vi ställer på kärnkraftverken utan det handlar om att få en överblick över hur högre temperaturer och andra tänkbara ändringar i normalvädret påverkar dem, säger Michael Knochenhauer.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.