Strålsäkerhetsmyndighetens kommentar till mark- och miljödomstolens yttrande

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen lämnade den 23 januari 2018 sina yttranden till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökningar.

Tisdagen den 23 januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande till regeringen över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar enligt kärntekniklagen, om ett system för slutförvaring av det använda kärnbränslet. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker både tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. Granskningen har visat att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker förvaring.

– Efter sju års granskning med hjälp av nationella och internationella experter är vi trygga i vårt ställningstagande att det finns förutsättningar för ett säkert slutförvar med den metod och den plats som SKB har valt, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Samma dag lämnade mark- och miljödomstolen över frågan om tillåtlighet till regeringen. Domstolen har kommit fram till att SKB:s ansökan är gedigen och omfattande men att det kvarstår vissa osäkerheter rörande kopparkapseln som behöver utredas mer. Domstolens slutsats är att verksamheten är tillåtlig endast om SKB redovisar ytterligare underlag som klargör att slutförvaret är långsiktigt säkert även med avseende på kapselns skyddsförmåga.

Det är regeringen som fattar beslut om SKB:s ansökningar ska beviljas.

Ytterligare information: via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20

Om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning

Ansi Gerhardsson var vid tiden för yttrandet chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten. Här berättar Ansi om myndighetens granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen.

Den 23 januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, i egenskap av beredande myndighet, sitt yttrande till regeringen om SKB:s slutförvarsansökningar. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker att SKB ges tillstånd enligt kärntekniklagen att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamns kommun. Det är regeringen som fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.