Strålsäkerhetsvärdering 2018: SKB har förbättrat strålsäkerheten inom flera områden

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver verksamheten vid sina anläggningar på ett antingen acceptabelt eller tillfredställande sätt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som värderat strålsäkerheten inom 17 olika områden och sammanställt en strålsäkerhetsvärdering för SKB:s anläggningar i Oskarshamn och Forsmark.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer återkommande en värdering av strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna. För Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) genomförs den samlade värderingen normalt vartannat år och omfattar verksamheten vid SKB:s anläggningar Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun och SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmarks kommun. Strålsäkerheten har värderats inom 17 olika områden.

Sedan föregående värdering har SKB förbättrat strålsäkerheten särskilt inom områdena

  • ledning, styrning och organisation
  • underhåll, material och kontrollfrågor
  • säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning.

– I den senaste strålsäkerhetsvärderingen konstaterar vi att SKB har jobbat med problematiken i sitt förbättringsarbete och inom de tre områdena bedömer myndigheten nu strålsäkerheten som acceptabel, säger Anders Viklund, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den senaste redovisningen omfattar perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2018. Underlaget utgörs av tillsynsrapporter, beslut, rapporteringar, anmälningar samt annan relevant information som kommit till myndighetens kännedom under den aktuella perioden.

– Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att SKB inom samtliga 17 områden bedriver verksamheten på ett antingen acceptabelt eller tillfredsställande sätt, bortsett från de områden som inte kunnat värderas på grund av brist på tillsynsunderlag, säger Anders Viklund.

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen har presenterats för SKB:s ledning.

Ytterligare information: Anders Viklund, inspektör, tel. 08-799 40 59, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.