Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid kärnkraftreaktorerna granskad

I en tematisk granskning på EU-nivå har Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid de svenska kärnkraftreaktorerna granskats. Övriga medlemsländers rapporter har granskats samtidigt och ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) har publicerat sin slutrapport.

Artikel 8 i kärnsäkerhetsdirektivet, 2014/87/Euratom, ställer krav på att medlemsstaterna ska göra en nationell bedömning av ett särskilt tema kopplat till kärnsäkerhet. Temat ska vara relevant för de kärntekniska anläggningarna inom medlemsstaternas territorium och det första temat som valdes ut för tematisk granskning var åldringshantering vid kärnkraftsreaktorer. De nationella självutvärderingarna har granskats av övriga medlemsländer med EU-kommissionen som observatör. I processen har det funnits möjlighet att kommentera och ställa frågor till respektive land om deras rapport. Den tematiska granskningen är nu avslutad och slutrapporten publicerad.

Resultatet är över lag bra. Sverige har fått tre Good practice, sju Good performance och tre förbättringsförslag inom de aspekter av åldringshantering som bedömts vilket innebär ett resultat i nivå med eller över vad som krävs av internationella standarder.

Ett av förbättringsförslagen handlar om åtgärder kopplat till de tillverkningsdefekter som tidigare upptäckts i belgiska reaktorer. Strålsäkerhetsmyndigheten har redan förelagt reaktorägarna att vidta åtgärder enligt WENRAs (Western European Nuclear Regulators' Association) rekommendationer, och resultaten från de genomförda undersökningarna har rapporterats till WENRA.

Ett annat förbättringsförslag handlar om att uppdatera åldringshanteringsprogrammen med nya IAEA säkerhetsstandarder när de blir publicerade. I Sverige grundar sig åldringshanteringsprogrammen redan på publicerade IAEA-standarder och när nya ges ut kommer dessa att implementeras i befintliga åldringshanteringsprogram.

Det tredje förbättringsförslaget innebär att varje reaktoranläggning behöver ha en beredskap för specifika åldringsfrågor som kan behöva hanteras då en anläggning står still en längre tid.

– Resultatet av den nationella bedömningen visar att Sveriges kärnkraftverk har en god åldringshantering som står sig väl i internationell jämförelse. Vi kommer att använda den nationella bedömningen som grund för fortsatt vägledning i den tillsyn vi gör av kärnkraftverkens åldringshanteringsprogram, säger Nina Persson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nästa steg för medlemsländerna är att under 2019 skapa en nationell handlingsplan där samtliga förbättringsmöjligheter som föreslagits av ENSREG ska bemötas. I Sverige kommer arbetet att ske i samverkan med tillståndshavarna.

Den 22 november kommer ENSREG att presentera slutrapporten i Bryssel. Mötet är öppet för allmänheten och kommer även att webbsändas.

Ytterligare information: Nina Persson, enhetschef, tel. 08-799 41 13, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.