Tolfte rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat den senaste rapporten från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) följer den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området. Rådet ger myndigheten vägledning i policyfrågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. En gång per år lämnar rådet en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strålsäkerhetsmyndigheten. Rådets senaste rapport omfattar studier som publicerats från oktober 2015 till och med mars 2017.

– Detta blir den tolfte rapporten i en serie årliga vetenskapliga granskningar där vi fortlöpande diskuterar och utvärderar relevanta publikationer och värderar dem i förhållande till kunskapsläget. Resultatet blir att vi kontinuerligt utvecklar en uppskattning av hälsorisker från exponering av elektromagnetiska fält, säger rådets ordförande, Leif Moberg.

Inga nya hälsorisker har identifierats. Om mobiltelefonen orsakar hjärntumörer eller inte undersöktes de senaste två åren huvudsakligen genom att studera förändringar över tid. Resultaten var inte helt entydiga men pekade främst på att det saknas samband.

– Några cell- och djurstudier indikerar att EMF-exponering kan orsaka oxidativ stress även vid låga exponeringsnivåer men det är oklart vilken betydelse det kan ha när det gäller hälsoeffekter hos människor, säger Leif Moberg.

Ytterligare information: Leif Moberg, ordförande vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält, eller Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist EMF, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.