Tydligare ansvarsfördelning för vårdutbildningarnas strålningsinslag efterfrågas

Vårdens kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet fungerar väl överlag men ansvarsfördelning mellan myndigheter, inklusive lärosäten, vad gäller innehållet i de vårdutbildningar för yrkesgrupper som innefattar strålning behöver förtydligas. Det kan också finnas behov av att kvalitetssäkra innehållet i vårdens strålningsrelaterade utbildningar. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområden redovisas till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. I det ingick att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, identifiera centrala aktörers förutsättningar att rekrytera personal samt identifiera forskningsfinansiärer och hitta sätt att samverka kring kommande satsningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar i sin utredning att kopplingen mellan arbetsgivarnas rekryteringsbehov, utbildningskapaciteten och studenttillströmningen överlag är god vad gäller de vårdutbildningar som inbegriper strålningsrelaterade inslag.

Men det finns förbättringsbehov.

– Det kan finnas anledning att se över kvaliteten i de strålningsrelaterade utbildningarna, säger avdelningschef Anneli Hällgren. Och innan man kan göra det behöver ansvarsfördelningen utredas bland de berörda myndigheterna och lärosätena. Därför föreslår vi att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att granska ansvarsfördelningen.

– Vi föreslår också att examensbeskrivningarna för läkare och tandläkare ska kompletteras med lärandemål som rör medicinska bestrålningar, för att försäkra oss om utbildningsnivån inom medicinsk verksamhet med joniserande strålning är fortsatt god.

Den 24 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sin rapport till regeringen.

Ytterligare information: Anneli Hällgren, avdelningschef, tel. 08-799 42 86, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.