Uppgifter inom kärnavfallsfinansiering överförda till Riksgälden

Regeringen beslutade förra året att Strålsäkerhetsmyndighetens kärnavfallsfinansieringsuppgifter ska flyttas över till Riksgälden. Ansvaret för uppgifterna har tagits över från och med den 1 september 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer fortsättningsvis, utifrån sitt ansvarsområde, att bistå Riksgälden med den information och de analyser de behöver för att kunna utföra uppgifterna.

I augusti 2017 meddelade regeringen att delar av Strålsäkerhetsmyndigheten skulle omlokaliseras till Katrineholm. Samtidigt fick myndigheten även i uppdrag att förbereda och genomföra överföring av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter inom kärnavfallsfinansieringen.

I myndighetens nya instruktion står att Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge Riksgälden det stöd med analyser och underlag, utifrån sitt ansvarsområde, som Riksgälden behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

– Det har varit fantastiskt stimulerande att arbeta med de frågor som rör kostnader och finansiering kopplat till avvecklingen av kärntekniska anläggningar och slutförvar av det radioaktiva avfallet. Det är spännande frågor och jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Riksgälden, säger Johan Anderberg, avdelningschef Radioaktiva ämnen.

Överföringen är genomförd 1 september 2018 och Strålsäkerhetsmyndighetens nya instruktion började gälla samtidigt.

Ytterligare information: Johan Anderberg, avdelningschef, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.