UV-rådets senaste rapport presenterad

Hudcancer fortsätter att öka i Sverige och fortsätter att vara den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor. Ökningen har accelererat de senaste tio åren.  Svenskarnas solbeteende på fritiden och vid resor utomlands behöver förbättras. Det är några slutsatser Strålsäkerhetsmyndighetens UV-råd gör i sin årliga rapport som publicerades den 5 juni 2018.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV-strålning och till exempel dess biologiska och psykologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Den 5 juni presenterade UV-rådet sin årliga rapport. Den visar att  hudcancer fortsätter att öka i Sverige och att ökningen har accelererat de senaste tio åren. Över 500 människor avlider varje år, främst till följd av hudmelanom. I rapporten rekommenderar UV-rådet Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta följa utvecklingen och att öka de preventiva insatserna.

Rådet konstaterar också att det finns stora geografiska skillnader. Högst andel män och kvinnor som drabbas av hudmelanom bor i Östergötland, 61,3 respektive 60,2 fall per 100 000 invånare. Lägst andel män drabbas i Västerbottens län och lägst andel kvinnor i Norrbottens län, 13,1 respektive 16,5 fall per 100 000 invånare. Den hudcancerform som ökar snabbast i Sverige sett till antal fall per 100 000 invånare är skivepitelcancer. Även här finns geografiska skillnader. I Norrbottens län drabbads 31 män och 19 kvinnor per 100 000 invånare medan fyra gånger så många män och kvinnor i Hallands län drabbas, 144 män respektive 94 kvinnor per 100 000 invånare.

Därutöver rekommenderar UV-rådet följande i sin rapport:

  • Yrken med relativt hög socioekonomisk status och med liten solexposition under arbetstid har de högsta riskerna för basalcellscancer (BCC) i huden. Detta talar starkt för att den solexponering som sker på fritiden, dvs. korta perioder av intensiv solbestrålning på blek hud som annars skyddas av inomhusvistelse eller kläder, orsakar en allt större andel av hudcancerfallen. Information till allmänheten om detta nya synsätt på solexponering som riskfaktor för basalcellscancer och andra hudcancertyper, där det skett en förskjutning från yrkes- till fritidsexponering, bör prioriteras.
  • För att påverka barn och ungdomars solrelaterade beteende har studier genomförts avseende hur effektiva olika informationsvägar är. Satsningar i skolor för barn upp till 11 års ålder, arbetsplatser, fritid- och turist-tillfällen, samt kombinationer av många olika kanaler rekommenderas för att minska ungas riskbeteende i solen.
  • Antioxidanter minskar inte risken att drabbas av cancer. Det saknas övertygande studier om att tillskott skyddar men många studier visar att de till och med kan vara skadliga. Tills det finns studier med tydliga svar på hur antioxidanter i hudkrämer påverkar ett malignt melanom bör drabbade personer undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller höga halter antioxidanter.
  • Det går inte att med säkerhet fastställa att förbättrad vitamin D-status kan minska risken för sjukdomar och cancer. Att sola med syftet att höja sina D-vitaminnivåer är därför inte att rekommendera eftersom solningen ökar risken för hudcancer.

Ytterligare information: Yvonne Brandberg, professor Radiumhemmet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, tel. 072-513 51 55 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.