Veterinärer med nuklearmedicinsk verksamhet bör samverka för bättre strålskydd

Under 2017 besökte Strålsäkerhetsmyndigheten sju av de åtta veterinärer med tillstånd för nuklearmedicinsk veterinärverksamhet. I stort är verksamheten bra strukturerad med genomtänkt arbetsflöde men med mer samverkan mellan verksamhetsutövarna skulle strålskyddet kunna förbättras ytterligare. Det visar den sammanställning av genomförda verksamhetsbevakningar som Strålsäkerhetsmyndigheten gjort.

Under 2017 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten verksamhetsbevakning hos sju av de åtta verksamhetsutövare med tillstånd för nuklearmedicinsk veterinärverksamhet. Den åttonde svarade skriftligt på ett antal frågor. Syftet var att få bättre insyn i hur nuklearmedicinsk veterinärverksamhet bedrivs i Sverige samt kartlägga eventuella skillnader mellan verksamheterna och vilka faktorer som kan påverka strålskyddet. Besöken var planerade och anmälda i förväg. Vid besöket intervjuade myndigheten den veterinär som leder den nuklearmedicinska verksamheten och besökte samtliga lokaler där nuklearmedicinsk verksamhet bedrivs och radioaktiva preparat eller avfall förvaras.

– Hos samtliga verksamheter är den nuklearmedicinska verksamheten i stort bra strukturerad och arbetsflödet är genomtänkt. Samtliga verksamhetsutövare upplever att de får bra och tillräckligt stöd av strålskyddsexperterna, säger Marie Huss, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten identifierade ett par områden där verksamhetsutövare kan förbättra strålskyddet. Det handlar om avfallshantering, mätrutiner, kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen samt övervakning av personalstråldoser. Det fanns stora skillnader när det gäller avfallshantering och flera verksamhetsutövare uttryckte att de är osäkra på om deras rutiner är optimala eller om de kan göra förbättringar. Även mätrutiner varierar stort mellan verksamhetsutövare.

– Vi ser att det finns möjlighet till samverkan mellan verksamhetsutövarna när det gäller optimering av administrerad aktivitet till djuren samt utskrivningskriterier från sjukhuset och hemgångsråd till djurägarna. Detta kan leda till förbättrat strålskydd och lägre personaldoser, säger Marie Huss.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det framöver finns behov av att inspektera nuklearmedicinsk veterinärverksamhet för att påverka, och avhjälpa brister i, arbetsrutiner och strålskyddsarbete så att verksamheten optimeras och bedrivs med bra strålskydd för personal och allmänhet.

Mer information: Marie Huss, inspektör, tel. 08-799 40 37, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

Under våren 2017 genomförde Strålsäkerhetsmyndighetens inspektörer verksamhetsbevakningar på plats hos sju av verksamhetsutövarna. Den åttonde verksamhetsutövaren besöktes inte, utan istället begärde myndigheten in en skriftlig beskrivning av den nuklearmedicinska verksamheten. Den aktuella verksamhetsutövaren har besökts vid flera tillfällen de senaste åren, bland annat i samband med ombyggnation och samverkan kring utbildningsinsatser, och därför gjordes bedömningen att ett fysiskt besök inte skulle tillföra ytterligare information.

Besöken var planerade och anmälda i förväg. En intervju med den veterinär som leder den nuklearmedicinska verksamheten samt besök av samtliga lokaler där nuklearmedicinsk verksamhet bedrivs och radioaktiva preparat eller avfall förvaras begärdes. Intervjuerna påbörjades med att den ledande veterinären fick ge en generell beskrivning av den nuklearmedicinska verksamheten och förekommande behandlingsmetoder. Därefter diskuterades nedanstående områden som relaterar till krav i tillståndsvillkor och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter:

  • Hantering av radioaktivt preparat från leverans till avfall
  • Personalstrålskydd och mätning av personalstråldoser
  • Kontaminationer, mätrutiner och risker och incidenter
  • Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen
  • Vistelsetid och hemgångsråd
  • Strålskyddsexpertens roll

Inspektörerna visades runt i samtliga lokaler med nuklearmedicinsk verksamhet och observerade skyltning, transportvägar för radioaktivt material samt ställde kompletterande frågor kring arbetsrutiner och strålskydd. Vid ett tillfälle observerade inspektörerna hanteringen och administrationen av jod. Efter besöket skrevs en kortfattad tillsynsrapport med observationer. Den ledande veterinären fick ta del av tillsynsrapporten och återkoppla med synpunkter eller kompletteringar.