1,8 miljoner till forskning om radionuklider genererade vid ESS

I den planerade forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer specifika radionuklider, som inte förekommer i andra verksamheter med joniserande strålning, att genereras. Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser 1,8 miljoner kronor till forskning för att utveckla kompetens och kunskap om radionuklider genererade vid ESS. Senast den 22 maj 2019 ska ansökningar vara inlämnade till myndigheten.

Vid forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund kommer neutroner att produceras genom spallation då högenergetiska protoner från en linjäraccelerator träffar ett roterande strålmål av volfram. Neutronerna som frigörs från strålmålet kommer att användas till olika vetenskapliga experiment. I processen bildas ett brett spektra av radionuklider. En del av dessa är mindre förekommande vid befintliga verksamheter med joniserande strålning i Sverige. Ett exempel är radionukliden gadolinium-148 som är en ren alfastrålare.

– Det finns ett behov av att förstärka kunskapen om hur dessa radionuklider beter sig i naturen eftersom det kan ha betydelse för vilka saneringsåtgärder och strålskyddsåtgärder som vidtas gällande livsmedel vid en radiologisk nödsituation, säger Anna Maria Blixt Buhr, utredare på enheten för beredskap.

Radionuklider kan bidra till interndos men för en del av de radionuklider som genereras vid ESS saknas vedertagna metoder för bestämning.

– Det innebär att för de radionuklider där det idag saknas vedertagna metoder är det svårt att göra en bra uppskattning av interndos, säger Peter Frisk, myndighetsspecialist på enheten för yrkesverksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser 1 miljon kronor till forskning inom radioekologi och 800 000 kronor till forskning inom interndosimetri kopplat till radionuklider genererade vid ESS. Ansökningarna ska vara myndigheten tillhanda senast den 22 maj 2019.

Ytterligare information: gällande interndosimetri, myndighetsspecialist Peter Frisk, tel. 08-799 43 66, gällande radioekologi, utredare Anna Maria Blixt Buhr, tel. 08-799 40 98. Alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.