Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen för Strålsäkerhetsmyndigheten måste beslutas av regeringen innan anmälningsplikten kan börja tillämpas. Regeringskansliet har meddelat att ny avgiftsförordning träder ikraft tidigast den 1 mars 2019.

28 februari 2019: Anmälningsplikten för vissa verksamheter är senarelagd till den 9 april 2019

Anmälan för odontologisk röntgen­diagnostik, arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 samt verk­samheter som hanterar naturligt före­kommande radio­aktivt material (NORM) kan göras tidigast den 9 april, då anmälnings­plikten för dessa verk­sam­heter börjar att gälla. Anmälan ska vara gjord senast den 9 juli 2019. Övriga anmälningspliktiga verksamheter berörs inte av det här.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Anmälningsplikten för vissa verksamheter skulle börja tillämpas den 29 januari 2019 men detta har nu senarelagts till den 5 mars. Anledningen är att regeringen först måste besluta om ändringar i avgiftsförordningen. De verksamheter som berörs av senareläggningen är

  • verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 såsom gruv- och byggindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin.
  • tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen.
  • arbetsplatser där radonhalter överstiger 200 Bq/m3.

Anmälningsplikten börjar tillämpas den 5 mars 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 5 juni 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.