Dags att rapportera in 2019 års händelser inom industriell radiografering

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering ska verksamhetsutövare inom öppen och sluten radiografering årligen rapportera in alla händelser som är av betydelse utifrån strålsäkerhetssynpunkt till myndigheten. Senaste datumet för att rapportera in 2019 års allvarliga och mindre allvarliga händelser är den 31 januari 2020.

- Syftet med kravet på inrapportering är att hjälpa verksamhetsutövarna att kartlägga och analysera både nya och återkommande händelser i verksamheten samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att på så sätt stärka strålskyddet, säger Kousha Mirzadeh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten de inrapporterade händelserna, vilket gör det möjligt för de olika verksamheterna att dra lärdomar av varandra och identifiera och åtgärda eventuella problem så tidigt som möjligt.

- I 2018 års sammanställning finns exempel som är intressanta för både verksamheter med öppen och sluten radiografering men också händelser som belyser verksamheternas arbete och rutiner kring gammaradiografering, säger Kousha Mirzadeh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vid industriell radiografering kan allvarliga händelser inträffa. Det kan vara händelser som kräver akuta åtgärder eller förhållanden som kan behöva utvärderas under en längre tid för att kunna identifieras och åtgärdas. Detta är bakgrunden till att viss rapportering ska ske snarast medan annan information kan sammanställas årligen i en rapport som omfattar alla händelser av betydelse ur strålsäkerhetssynpunkt.

Ytterligare information: Kousha Mirzadeh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 44 78, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20