Ett av arven efter Tjernobyl – säkerhetskultur – diskuteras i Almedalen

Tjernobylolyckan bidrog till att säkerhetskultur som begrepp började användas inom kärnkraften. I Almedalen arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten två seminarier på temat säkerhetskultur; ett om hur svensk nationell identitet påverkar säkerhetskulturen i kärnkraftsbranschen och ett om säkerhetskultur specifikt kopplat till avveckling och nedmontering av reaktorer.

Under våren har en TV-serie bidragit till att allmänhetens intresse för reaktorhaveriet i Tjernobyl 1986 har ökat. Vad få tänker på, är att Tjernobylolyckan även haft stor påverkan på utvecklingen av kärnkraftssäkerheten.

Efter olyckan introducerades säkerhetskultur för första gången som begrepp av FN:s Internationella Atomenergiorgan, IAEA. Idag är det en självklar aspekt av kärnkraftssäkerheten.

Säkerhetskultur handlar om de attityder, värderingar och uppfattningar om säkerhet som finns i en organisation. I en kärnteknisk anläggning kan frågor om säkerhetskultur vara minst lika viktiga som de tekniska förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet.

I Almedalen, den 2 juli, arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten två seminarier om säkerhetskultur inom kärnkraft.

Säkerhetskultur och den nationella identiteten

Hur påverkar svensk nationell identitet säkerhetskulturen inom den svenska kärnkraftsbranschen? Seminariet tar sitt avstamp i en workshop som OECD:s kärnenergibyrå, NEA, Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftindustrins internationella samarbetsorgan, WANO, arrangerade 2018. I workshopen deltog representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och den svenska kärnkraftsindustrin samt från internationella organisationer. Resultatet presenteras av Monica Haage, expert på säkerhetskultur med lång erfarenhet från IAEA och NEA. Därefter diskuterar en panel med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin säkerhetskulturens betydelse inom kärnkraften.

Säkerhetskultur vid avveckling av reaktorer

Fem kärnkraftsreaktorer i Sverige befinner sig redan i olika stadier av avveckling, och ytterligare två tillkommer inom två år. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under nedmontering och rivning av reaktorer och hur motiverar man personal att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? Det andra seminariet handlar om säkerhetskultur specifikt kopplat till avveckling av reaktorer.