Forsknings- och utvecklingsprogram för hantering och slutförvar av kärnavfall granskas

De svenska reaktorinnehavarna har gemensamt lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska nu granska och utvärdera Fud-programmet. För att få in betydelsefulla synpunkter skickar myndigheten programmet på remiss.

De svenska reaktorinnehavarna ska vart tredje år presentera ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program) för hur använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand. Reaktorinnehavarna har delegerat ansvaret för uppgiften till det gemensamt ägda bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

SKB lämnade in Fud-program 2019 till Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september. För att få in synpunkter som är av betydelse för myndighetens granskning och utvärdering skickas Fud-program 2019 på remiss till ett 40-tal organisationer. Remissinstanserna ska lämna sina yttranden till myndigheten senast den 31 december 2019.

Myndigheten ska lämna sitt yttrande över Fud-programmet till regeringen senast den 31 mars 2020.

Ytterligare information: Bengt Hedberg eller Carl-Henrik Pettersson, båda utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås via myndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.