Forsmark har förutsättningar att fortsätta driva F1 och F2 strålsäkert till 2028

Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning. Förutsatt att FKA åtgärdar de brister Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat bedömer myndigheten att FKA har förutsättning att driva anläggningarna på ett strålsäkert sätt till nästa helhetsbedömning år 2028. Det är slutsatsen av myndighetens granskning av FKA:s återkommande helhetsbedömningar för reaktorerna Forsmark 1 och 2.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska enligt lagkrav minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens strålsäkerhet. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) lämnade i april 2018 in helhetsbedömningar för Forsmark 1 och 2. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat bedömningarna för att avgöra om kärntekniklagens krav på helhetsbedömning uppfylls och för att ta ställning till FKA:s förmåga att upprätthålla och öka strålsäkerheten till nästa helhetsbedömning. Eftersom Forsmark 1 och 2 kommer att ha passerat 40 års drift vid nästa helhetsbedömning innebär det att Strålsäkerhetsmyndigheten i sin granskning även tagit ställning till FKA:s förutsättningar för drift utöver den drifttid som planerades när reaktorerna togs i drift.

I sin rapport konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att FKA för de flesta av de 17 områden som ingår i helhetsbedömningen på ett bra sätt beskrivit hur de bedriver sin verksamhet. Myndigheten bedömer också att FKA har gjort en bra analys av de utmaningar som finns för att säkra kompetens på lång och kort sikt samt att de identifierat relevanta åtgärder för att säkra kompetens och bemanning. Det finns även ett ändamålsenligt åldringshanteringsprogram på plats.

– Tyvärr saknar vi inom flera områden den fördjupade analysen. En förnyad värdering av verksamheten och anläggningen är en central del av en helhetsbedömning, och i flera fall har det i FKA:s redovisning varit svårt att hitta både den förnyade värderingen och den underliggande analysen, säger Karin Liljequist, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för granskningen.

Den återkommande helhetsbedömningen uppfyller därmed delvis kärntekniklagens krav. Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att FKA har förutsättningar att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten till nästa återkommande helhetsbedömning förutsatt att de hanterar de brister myndigheten identifierat i sin granskning.

Under den kommande tidsperioden, fram till nästa helhetsbedömning för Forsmark 1 och 2, kommer de båda reaktorerna att passera den ursprungligt analyserade driftstiden på 40 år. För att göra det med bevarad strålsäkerhet är det extra viktigt att FKA

  • har den kompetens och bemanning som driften kräver,
  • har omvärderat tidsberoende analyser för den nya livslängden,
  • tillämpar ett implementerat åldringshanteringsprogram och
  • har aktuella säkerhetsanalyser.

– Vår granskning av de tidsberoende analyserna visar att FKA inte slutfört sitt analysarbete och vi saknar också ett underbyggt ställningstagande från FKA rörande aktualiteten hos säkerhetsanalyserna, säger Karin Liljequist.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör sammanfattningsvis bedömningen att FKA har förutsättningar för fortsatt drift av Forsmark 1 och 2. Detta kräver att de brister som myndigheten identifierat vid granskningen av de tidsberoende analyserna hanteras, samt att FKA genomför en ny bedömning av säkerhetsanalyser och säkerhetsredovisning.

– Vi har identifierat brister i redovisning och analys. När vi bedömer förutsättningarna för fortsatt drift har vi ibland vägt in information från annan genomförd tillsyn. Därför kan driften fortsätta och vi ser också att FKA har förutsättningar att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten till nästa återkommande helhetsbedömning, säger Karin Liljequist.

Ytterligare information: Karin Liljequist, utredare på enheten för systemteknik, tel. 08-799 41 96, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.