Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka

Den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar, precis som tidigare års uppföljningar, att målet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020 men inte den om ultraviolett (UV) strålning. Att minska antalet fall av hudcancer per år, så att de år 2020 är färre än år 2000, bedömer inte Strålsäkerhetsmyndigheten är möjligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål säker strålmiljö. Strålsäkerheten är godtagbar på flera områden och tre av fyra preciseringar bedöms kunna uppfyllas till år 2020. Dock inte den om ultraviolett (UV) strålning eftersom antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. För att på sikt minska antalet hudcancerfall krävs en minskad exponering för UV-strålning. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

– Det är en stor utmaning att ändra människors vanor och att minska barns och vuxnas exponering för UV-strålning är centralt för att på sikt minska antalet hudcancerfall. Vi ser dock positiva tecken. Vår senaste undersökning visade att en stor andel av föräldrarna skyddar sina barn mot solen och att andelen som inte vill vara solbruna har ökat, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning.

Även om människors exponering för UV-strålning minskar så kommer antalet cancerfall att fortsätta öka en period eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas. Därför kommer målet om UV-strålning inte att kunna uppnås.

Strålsäkerhetsmyndigheten har under året drivit två samverkansåtgärder inom Miljömålsrådets ramar. Det handlar om att genomföra den nationella handlingsplanen för radon samt om att ta fram ett nationellt system för ökad spårbarhet av kontaminerad aska. Under 2018 avslutades även samverkansåtgärden nationell tillsynsvägledning för UV-skyddade utemiljöer, en åtgärd som ska leda till att skolgårdar och barns utemiljöer får ett bättre UV-skydd.

Ytterligare information: Hélène Asp, enheten för miljöövervakning via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.