Ny tillsynsvägledning om radon stöttar miljö- och hälsoskyddsinspektörer

För att stötta kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer i tillsynsarbetet gällande radon har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en tillsynsvägledning. Vägledningen ersätter inte kraven i strålskyddslagen och -förordningen men ger ett stöd när kraven ska tillämpas.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Där regleras bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är kommunerna som utövar tillsyn utifrån lagkraven men för att stötta de kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer i tillsynsarbetet har Strålsäkerhetsmyndigheten gett ut en tillsynsvägledning.

– Sedan lagen och förordningen började gälla har vi fått många frågor om hur kraven ska tillämpas i tillsynsarbetet. Vi ser att inspektörerna har ett behov av vägledning och för att möta behovet har vi tagit fram den här tillsynsvägledningen, säger Johanna Persson, utredare på enheten för miljöövervakning.

Tillsynsvägledningen finns tillgänglig via myndighetens webbplats och kommer även att presenteras vid de radonseminarier som myndigheten ordnar tillsammans med Miljösamverkan i olika län. Myndigheten arrangerar även ett webbsänt seminarium den 7 maj.

Ytterligare information: Johanna Persson, utredare enheten för miljöövervakning, tel. 08-799 43 21, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.