Röntgenkliniker kan förbättra patientstrålskyddet

Strålskyddet för patienter som genomgår datortomografiundersökningar vid landets röntgenkliniker kan förbättras om gällande bestämmelser i framtiden följs i högre grad än idag. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens sammanställning av 33 inspektioner gällande optimering inom datortomografiverksamhet som genomfördes hösten 2018.

Hösten 2018 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten röntgenverksamheten vid 33 röntgenkliniker. Inspektionerna genomfördes med inriktning mot granskning av hur systematiskt optimeringsarbete bedrivs avseende patientstrålskydd vid datortomografi¬undersökningar. Optimering innebär att stråldosen ska vara så låg som det är möjligt och rimligt samtidigt som vården får tillräcklig information för att ställa diagnos. Det betyder att en undersöknings omfattning och stråldos ska anpassas till patienten.

– Om landets röntgenkliniker följer de bestämmelser som finns om optimering bättre så kan strålskyddet för patienter som genomgår datortomografiundersökningar förbättras, säger Carl Bladh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att det ofta saknas skriftliga rutiner som beskriver hur optimeringsarbetet ska bedrivas och att systematiken i optimeringsarbetet är bristfällig. Röntgenklinikerna brister också i insamlingen och rapporteringen av diagnostiska standard- och referensnivåer.

Inom ett antal områden fungerar optimeringsarbetet i stort sett tillfredställande.

– De röntgenutrustningar som används är ändamålsenliga och väl anpassade till de undersökningar de används till och det finns goda exempel på samarbete mellan flera av landets röntgenkliniker och de två barnsjukhusen, säger Carl Bladh.

Flera av de granskade verksamheterna uppvisade goda exempel på samverkan mellan olika yrkeskategorier i optimeringsprocessen samt goda exempel på kliniska metodbeskrivningar.

Rapporten kommer att spridas till landets röntgenkliniker så att de kan dra lärdom av vanligt förekommande brister och vid behov ta fram egna ändamålsenliga åtgärdsprogram.

Ytterligare information: Carl Bladh, inspektör enheten för medicinska bestrålningar, tel. 08-799 44 84, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20