Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i Mark- och miljödomstolens huvudförhandling om utbyggnad av SFR

Den 23 september inleder mark- och miljödomstolen huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i huvudförhandlingen i egenskap av myndighet med expertkunskap i strålsäkerhetsfrågor.

Vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), som ligger i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, förvaras låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, industrin, sjukvården, veterinärvården och forskning. SFR kommer att behöva byggas ut för att kunna ta emot mer avfall, främst från rivning av kärnkraftverk. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att bygga ut SFR. Efter förhandling kommer mark- och miljödomstolen att lämna ett yttrande till regeringen som beslutar i tillåtlighetsfrågan. Den 23 september inleds domstolens huvudförhandling och Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att delta.

– Vid förhandlingen kommer vi att presentera och förklara det yttrande som vi i egenskap av remissinstans lämnade till domstolen i januari 2019. Vi kommer även att svara på domstolens frågor på strålsäkerhetsområdet. Vårt mål med att delta är att bidra till att domstolen har ett bra underlag för att kunna yttra sig till regeringen i tillåtlighetsfrågan, säger Ansi Gerhardsson, chef på slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Även Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att lämna ett yttrande till regeringen, om SKB:s ansökan enligt kärntekniklagen om att få bygga ut SFR. Den granskningen beräknar myndigheten ska vara klar under 2019.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20