Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering och rivning av reaktorerna Barsebäck 1 och 2

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 vilket innebär att övergången från servicedrift till skedet nedmontering och rivning får påbörjas. Innan åtgärder för att montera ned och riva reaktorerna får vidtas ska dessa anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kärnkraftsreaktorerna Barsebäck 1 och 2 är kokvattenreaktorer som var i kommersiell drift mellan 1975 – 1999 respektive 1977 – 2005. Anläggningen är belägen vid Öresund i Kävlinge kommun och ägs av Sydkraft Nuclear Power AB vars dotterbolag Barsebäck Kraft AB innehar tillstånden för Barsebäck 1 och 2 enligt kärntekniklagen.

- Barsebäck Kraft AB ansvarar därmed för att den kärntekniska verksamheten bedrivs på ett strålsäkert sätt och är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att på ett säkert sätt kunna avveckla och riva anläggningen. Enligt strålskyddslagen ska bolaget också, så snart det är möjligt och rimligt, vidta nödvändiga åtgärder för att byggnadsstrukturer och områden som kan ha förorenats av radioaktiva ämnen från verksamheten ska kunna friklassas, säger Martin Amft, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sedan 2006 är anläggningen fri från kärnbränsle och har befunnit sig i servicedrift vilket innebär att anläggningen hålls strålsäker inför nedmontering och rivning. Efter särskilda tillstånd uppfördes 2016 ett nytt mellanlager på Barsebäcksverket där reaktorernas interna delar lagras fram tills dess att de kan transporteras till ett framtida slutförvar.

Den 16 april 2019 lämnade Barsebäck Kraft AB in en ansökan om godkännande av den omarbetade säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2. Strålsäkerhets­myndigheten har granskat säkerhetsredovisningen samt tillhörande redovisningar såsom avvecklings- och avfallsplanerna.

- Utifrån vår omfattande granskning bedömer vi att Barsebäck Kraft AB uppfyller gällande krav och har vidtagit ändamålsenliga förberedelser för att kunna nedmontera och riva Barsebäck 1 och 2 på ett strålsäkert sätt, säger Martin Amft. 

I synnerhet bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att den omarbetade säkerhetsredovisningen för Barsebäck 1 och 2 i tillräcklig omfattning visar hur anläggningens säkerhet är anordnad för att

  • tillgodose ett tillräckligt skydd för människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande strålning, och
  • förhindra okontrollerad spridning av radioaktiva ämnen och obehörig befattning med kärnavfall vid nedmontering och rivning av anläggningen samt därmed förknippade behandling och mellanlagring av kärnavfall.  

Ytterligare information: Martin Amft, myndighetsspecialist och anläggningssamordnare, tel. 08-799 40 23, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.