Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner OKG:s återkommande helhetsbedömning

OKG AB uppfyller i huvudsak kraven på återkommande helhetsbedömning och bedöms ha förutsättning att driva anläggningarna på ett strålsäkert sätt till nästa helhetsbedömning år 2027. Ett antal brister har identifierats och ska omhändertas. Det är slutsatsen av Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av OKG:s återkommande helhetsbedömningar för reaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska enligt lagkrav minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningen säkerhet och strålskydd. OKG AB (OKG) lämnade i slutet av 2017 in helhetsbedömningar för sina tre reaktorer, Oskarshamn 1, 2 och 3. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat bedömningarna för att avgöra om lagkraven uppfylls och för att ta ställning till OKG:s förmåga att upprätthålla och öka strålsäkerheten till nästa helhetsbedömning.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att OKG i huvudsak uppfyller 10 a § kärntekniklagen och konstaterar att OKG bedriver ändamålsenlig verksamhet i syfte att upprätthålla och öka strålsäkerheten. Redovisningen är väl strukturerad och redogör systematiskt och överskådligt för verksamheten och OKG har gjort tydliga ställningstaganden om kravuppfyllnaden och underbyggt detta med analyser. OKG har också identifierat och dokumenterat ändamålsenliga och rimliga åtgärder och förbättringar i syfte att upprätthålla och öka strålsäkerheten. Åtgärdsplanen har integrerats i den löpande verksamheten.

–  Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därmed att OKG med tillämpad metodik uppnår syftet med en helhetsbedömning, att kunna uttala sig om strålsäkerheten nu och fram till nästa helhetsbedömning, säger Fredrik Forsberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för myndighetens granskning.

Det finns dock brister, varav flertalet berör redovisningen och typiskt handlar om att den inte har tillräckligt djup eller att slutsatser inte är tillräckligt underbyggda. Några brister gäller OKG:s värdering av kravuppfyllnad, och berör därmed anläggningen eller verksamheten.

– Den sammanvägda strålsäkerhetsbetydelsen per område där brister identifierats bedöms som liten och merparten av de brister som identifierats avser själva redovisningen. Därför kan driften fortsätta trots bristerna, säger Fredrik Forsberg.

Ytterligare information: Fredrik Forsberg, utredare enheten för strukturintegritet och händelseuppföljning, tel. 08-799 42 84, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.