Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s ansökan om utökat slutförvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat och tillstyrker Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR). Granskningen visar att SKB:s utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt och att slutförvarsmetoden som SKB har valt är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning. Idag lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten, i egenskap av beredande myndighet, sitt yttrande till regeringen.

I december 2014 lämnade SKB in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga ut det befintliga slutförvaret SFR som ligger i Forsmark i Östhammars kommun. Syftet med utbyggnaden är att kunna ta emot rivningsavfall från avvecklingen av kärnkraftverk. Ansökan gällde att få driva det befintliga slutförvaret tillsammans med den utbyggda delen som en integrerad anläggning för slutförvar av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu slutfört granskningen av ansökan och bedömer att SKB har visat att långsiktig strålsäkerhet kan uppnås med den i an­sökan redovisade referensutformningen av utbyggnaden samt att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt.

– Vår granskning av SKB:s ansökan visar att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt och att den valda metoden för slutförvar av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning. Att ansökan omfattar både en anläggning som varit i drift i över 30 år, och som myndigheten har tillsyn över, och en ny utbyggd del har inneburit intressanta frågeställningar under granskningens gång, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår också vissa villkor för regeringens tillstånd till SKB:s anläggningar. Villkoren handlar bland annat om att begränsa de radioaktiva ämnen som får deponeras i slutförvaret samt att SKB efter ett regeringsbeslut inte får påbörja byggnation, provdrift, rutinmässig drift eller försluta förvaret förrän mer detaljerade och förnyade säkerhetsredovisningar har prövats och godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.