Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s kompletteringar om slutförvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har som remissinstans till regeringen granskat och yttrat sig över de kompletterande underlag som Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) lämnat in till regeringen i ärendena om tillståndsprövning enligt kärntekniklagen samt tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Resultatet av granskningen stärker Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare ställningstaganden om tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle.

Regeringen har remitterat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) kompletteringar till ansökningarna enligt kärntekniklagen och miljöbalken om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kompletteringarna innehåller de ytterligare under­lag som mark- och miljödomstolen ansåg behövs för att reger­ingen ska kunna fatta beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken, främst olika korrosions­processers eventuella påverkan på den kopparkapsel som ska innesluta kärnbränslet. Strålsäkerhets­myndigheten har granskat kompletteringarna och lämnat sitt yttrande till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att SKB väl underbyggt och förstärkt slutsatserna i sitt tidigare under­lag och även tillfört ny information som ger en djupare förståelse för olika korrosionsprocesser och deras betydelse i ett slutförvarssystem. SKB har på ett tillförlitligt sätt visat att de utredda processerna har en liten påverkan på slutförvarets samman­tagna skyddsförmåga.

– Vi finner därför ingen anledning att ändra våra tidigare ställningstag­anden. Vår bedömning är fortfarande att SKB:s föreslagna plats är lämplig och att slutförvarsmetoden uppfyller högt ställda krav på långsiktig strålsäkerhet och skyddet av människors hälsa och miljön, säger Johan Anderberg, chef för avdelningen radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten understryker i sitt yttrande till regeringen att myndighetens granskning av SKB:s ansökningar utgår ifrån mycket högt ställda föreskriftskrav på begränsning av risk, vilket i praktiken innebär att ett slutförvars påverkan på människors hälsa inte får överskrida motsvarande en hundradel av den naturliga bakgrundsstrålning som människor i Sverige normalt utsätts för.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20