Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att friklassa Ranstadsverket

Den 21 november beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att friklassa områden vid det före detta Ranstadsverket, enligt ansökan från verksamhetsutövaren Ranstad Industricentrum AB (RIC). Friklassningen gäller den mark som tidigare förorenats av uranutvinning vilket omfattar dagbrottet (numera Tranebärssjön), själva industriområdet samt mark och ledningar i anslutning till detta.

Beslutet om friklassning innebär att strålskyddslagen och kärntekniklagen inte längre behöver tillämpas, eftersom riskerna med den radioaktiva föroreningen är så små att det inte krävs några särskilda strålskyddsåtgärder. Vid bedömningen har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit hänsyn till att det förekommer förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen i alunskiffer och rödfyr i Ranstadsverkets omgivningar.

– Ranstad Industricentrum AB (RIC) har vidtagit de åtgärder som krävs för att avveckla Ranstadsverket och åtgärda kvarvarande föroreningar. Eftersom varken människor eller miljö riskerar att utsättas för någon oacceptabel skadlig verkan av strålning har vi beslutat att friklassa de aktuella områdena. Det som återstår nu är att RIC ska ta hand om sitt arkiv och lämna in en avvecklingsrapport till oss och till länsstyrelsen, säger Henrik Efraimsson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan tidigare beslutat om friklassning av flera byggnader eller byggnads­struk­turer som har tillhört den kärntekniska anläggningen i Ranstad, vilka därefter har rivits, lämnats kvar eller fortsatt att användas för annan verksamhet. RIC:s plan är att industriområdet i fortsättningen ska användas för småskalig industri. Dagbrottet återställdes i början av 1990-talet till en sjö med omgivande naturmark och lakrestdeponin ingår sedan februari 2019 i ett miljöriskområde som beslutats av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Miljöriskområdet är det andra som instiftats i Sverige.

Baserat på granskningar och observationer på plats bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att Ranstad Industricentrum AB (RIC) har visat vilka områden som kan ha förorenats av verksamheten och att radioaktiva föroreningar har avlägsnats så långt som det är möjligt och rimligt. RIC har även visat att kvarvarande aktivitetsnivåer är så låga att framtida stråldoser förväntas bli mindre än en tiondel av den naturliga bakgrundsstrålningen i Sverige, som är cirka 1 millisievert (mSv) per år.

Ytterligare information: Henrik Efraimsson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten tel. 08-799 42 88, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20