Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Westinghouses återkommande helhetsbedömning för bränslefabriken

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Westinghouse Electric AB:s (WSE) återkommande helhetsbedömning. Myndighetens samlade bedömning är att WSE delvis uppfyller kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning samt att WSE, under förutsättning att identifierade brister omhändertas, har förutsättningar att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten fram till nästa helhetsbedömning, som de ska redovisa till Strålsäkerhetsmyndigheten 2024.

Verksamheter med tillstånd enligt kärntekniklagen ska minst var tionde år redovisa en återkommande helhetsbedömning av säkerheten och strålskyddet för den kärntekniska verksamheten. Westinghouse Electric AB (WSE) innehar ett sådant tillstånd för bränslefabriken i Västerås. 2017 lämnade WSE in en återkommande helhetsbedömning och Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat helhetsbedömningen för att avgöra om kärntekniklagens krav på helhetsbedömning uppfylls samt för att ta ställning till WSE:s förmåga att upprätthålla och öka strålsäkerheten till nästa helhetsbedömning. I granskningen har myndigheten identifierat brister.

– Det handlar om att Westinghouse behöver utveckla sin metod för återkommande helhetsbedömning för att säkerställa att åtgärder får avsedd effekt på längre sikt. Bland annat behöver det analysarbete som ligger bakom de säkerhetshöjande åtgärderna de tagit fram och infört i sitt åtgärdsprogram dokumenteras bättre, säger Odd Runevall, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för granskningen.

Med anledning av de identifierade bristerna förelägger Strålsäkerhetsmyndigheten WSE att

  1. lämna in en ny helhetsbedömning senast den 1 juli 2024
  2. anmäla en plan för hur de planerar att genomföra helhetsbedömningen minst sex månader innan arbetet påbörjas
  3. senast den 31 januari 2020 redovisa en plan för hur de identifierade bristerna ska hanteras
  4. senast den 3 juli 2020 redovisa en systematisk bedömning av området kärnämnes- och exportkontroll samt de åtgärder den föranleder.

– Föreläggandet kopplat till granskningen av den återkommande helhetsbedömningen syftar till att Westinghouse ska åtgärda de brister vi identifierat så att kommande helhetsbedömning ska uppfylla kraven bättre. Eftersom vi ser att de brister vi identifierat riskerar att minska effekterna av Westinghouses åtgärder på längre sikt har vi förelagt dem att lämna in en ny helhetsbedömning redan 2024, alltså redan sju år efter den senaste helhetsbedömningen, säger Ove Nilsson, enhetschef drift och avveckling på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Odd Runevall, utredare på avdelningen för kärnkraftssäkerhet och projektledare för granskningen, tel. 08-799 40 61, Ove Nilsson, enhetschef drift och avveckling på avdelningen för radioaktiva ämnen, tel. 08-799 40 83, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information om återkommande helhetsbedömning

Var tionde år ska verksamheter med tillstånd enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet genomföra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd, enligt 10 a §. Bedömningen ska genomföras med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörelser för på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfyller kraven i kärntekniklagen, miljöbalken och strålskyddslagen samt föreskrifter och villkor som beslutats med stöd av lagarna. Den ska även innehålla förutsättningar för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till nästa helhetsbedömning.