Strålsäkerhetsmyndigheten leder EU-projekt i Georgien för att omhänderta radioaktivt avfall

Genom ett EU-projekt får Georgien under två års tid tio miljoner kronor till arbetet att omhänderta sitt radioaktiva avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet och just nu genomför myndigheten en internationell upphandling av design av en processanläggning och mellanlager i Georgien.

Georgien har ett historiskt arv från Sovjettiden i form av strålkällor, radioaktivt material och platser som är förorenade av radioaktiva ämnen. I början av 2000-talet genomförde landet en kampanj för att lokalisera och samla in det radioaktiva avfallet och 2013 påbörjade de ett arbete för att uppfylla grundläggande internationella krav såsom legalt ramverk på strålsäkerhetsområdet, en oberoende myndighet och en organisation för att omhänderta avfallet. Sedan flera år tillbaka samarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med myndigheten i Georgien.

– Inom samarbetet har vi gett Georgien stöd i arbetet att ta fram en nationell strategi för hantering av allt sitt radioaktiva avfall och 2016 antog den Georgiska regeringen strategin. Det var i samband med det här arbetet som EU fick upp ögonen för oss och frågade om vi skulle vara intresserade av att implementera ett större projekt i Georgien, berättar Björn Dverstorp, myndighetsspecialist inom geologisk slutförvaring på Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat, som deltagit i projektarbetet i Georgien sedan starten.

Eftersom Georgien numera uppfyller de grundläggande kraven har EU beviljat tio miljoner kronor till ett tvåårigt projekt som syftar till att ta fram underlag för en processanläggning och ett mellanlager för radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet i samarbete med Sida och bidrar samtidigt med en sjättedel av det totala beloppet.

– Det är ganska unikt att en myndighet får leda ett sådant här projekt. Förutom projektledning och facilitering så bidrar våra experter som rådgivare och stöd till Georgiens strålsäkerhetsmyndighet, säger Christopher Walden, projektledare på Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat.

Projektet startade för nio månader sedan. Georgiens radioaktiva avfall har kartlagts och det finns ett förslag till plats att bygga ett mellanlager och en processanläggning på. I enlighet med EU:s krav på öppenhet har Georgien, med stöd av Strålsäkerhetsmyndighetens miljörättsexpert, genomfört hearings där allmänhet och berörda parter fått diskutera och komma med synpunkter på förslaget. Nästa steg är att ta fram en design för anläggningarna.

– Vi genomför nu en internationell upphandling för design av mellanlager och processanläggning, man kan säga att vi nu går från strategi till handling i projektet, säger Christopher Walden.

Slutresultatet för projektet är en preliminär design för ett framtida avfallslager och ett principbeslut från regeringen att de vill gå vidare och bygga avfallslagret. Det pågår även diskussioner om en fortsättning på projektet, något som EU beslutar om under hösten.

Ytterligare information: Christopher Walden, projektledare internationella sekretariatet, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.