Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker förslaget till ny kärntekniklag

Strålsäkerhetsmyndigheten är positiv till och tillstyrker förslaget till ny kärntekniklag. Myndigheten lämnar dock några förslag till ändringar: att det förtydligas vilka krav som gäller för kärnämneskontroll, att använt kärnbränsle omfattas av strålskyddslagens definition av radioaktivt avfall och att artikel 8a 1 i kärnsäkerhetsdirektivet införlivas så att paragrafen tydligare lever upp till direktivets målsättning att förebygga olyckor och förhindra utsläpp. Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat sitt yttrande till regeringen.

Regeringen har remitterat betänkandet Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) och Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat in ett yttrande med sina synpunkter. Myndigheten är positiv till och tillstyrker utredningens förslag som innebär en förbättring jämfört med nuvarande lag, såväl materiellt som språkligt och strukturellt.

– Förslaget om införande av tydligare bestämmelser när det gäller slutfasen av kärnteknisk verksamhet och klargörandet hur ansvarsförhållanden vid exempelvis byte av tillståndshavare ska hanteras är positivt. Det är även bra att statens sistahandsansvar regleras direkt i lagen, så som föreslagits, säger Tomas Löfgren, miljörättsexpert på Strålsäkerhetsmyndighetens juridiska enhet.

Myndigheten lämnar dock några förslag till förbättringar. Ett är att kravbilden kompletteras med frågor relaterade till kärnämneskontroll i de fall där de inte på ett tydligt sätt är inkluderade.

– Kärnämneskontroll regleras skilt från kärnteknisk säkerhet i förslaget till ny kärntekniklag vilket är ett förtydligande i förhållande till nuvarande lag. I vissa bestämmelser framstår det dock som oklart om kraven på tillståndshavaren även omfattar frågor om kärnämneskontroll så vi föreslår att det förtydligas, säger Tomas Löfgren.

Myndigheten föreslår också att använt kärnbränsle ska omfattas av strålskyddslagens definition av radioaktivt avfall samt att införlivandet av artikel 8a 1 i kärnsäkerhetsdirektivet (2014/87/Euratom) ska ske med större samstämmighet med direktivets uttalade målsättning att förebygga olyckor och förhindra utsläpp.

– Kärnsäkerhetsdirektivet ger uttryck för en tydlig ambition och vi föreslår att paragrafen utformas så att den närmare ansluter till den målsättning som uttrycks i kärnsäkerhetsdirektivet, säger Tomas Löfgren.

Ytterligare information: Tomas Löfgren, miljörättsexpert på Strålsäkerhetsmyndighetens juridiska enhet, tel. 08-799 43 49, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.