Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det är innebörden av det yttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten den 17 januari lämnade in till mark- och miljödomstolen i egenskap av remissinstans.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Som remissinstans har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat ansökan enligt miljöbalken och den 17 januari lämnade myndigheten över sitt yttrande till mark- och miljödomstolen.

– Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid SFR. Utifrån myndighetens behov av underlag för att ta ställning till ansökan anser vi att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kan godkännas och att SKB har iakttagit miljöbalkens allmänna hänsynsregler om att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av joniserande strålning, säger Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att SKB:s val av metod och plats har tagit hänsyn till miljöbalkens krav, att SKB har visat att långsiktig strålsäkerhet kan uppnås med den referensutformning de redovisat i sin ansökan samt att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt. Vidare bedömer myndigheten att SKB, för frågan om strålsäkerhet, har visat att bolaget har den kompetens och förmåga som krävs för den sökta verksamheten för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

Strålsäkerhetsmyndigheten är regeringens expertmyndighet i frågor som rör strålsäkerhet. När ansökningar enligt miljöbalken ska behandlas av domstolen och dessa ansökningar innefattar strålsäkerhetsfrågor är Strålsäkerhetsmyndigheten remissinstans åt domstolen.

Huvudförhandlingen äger preliminärt rum i mark- och miljödomstolen hösten 2019 varefter domstolen lämnar sitt yttrande till regeringen om tillåtlighet enligt miljöbalken. Parallellt med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har SKB även ansökt om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) till utökad verksamhet vid SFR. Prövningarna enligt de olika lagstiftningarna är inte bindande sinsemellan. Strålsäkerhetsmyndigheten är beredande myndighet inför regeringens prövning av ansökan enligt kärntekniklagen. När mark- och miljödomstolen lämnat sitt yttrande om tillåtlighet enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndigheten lämnat sitt yttrande om tillstånd enligt kärntekniklagen till regeringen så är det regeringen som fattar beslut om tillåtlighet respektive tillstånd ska medges eller inte.

Vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), som ligger i Forsmark, förvaras avfall med låg eller medelhög radioaktivitet. Avfallet kommer från kärnkraftverk, industri, sjukvård och forskning.