Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det är innebörden av det yttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten den 17 januari lämnade in till mark- och miljödomstolen i egenskap av remissinstans.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Som remissinstans har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat ansökan enligt miljöbalken och den 17 januari lämnade myndigheten över sitt yttrande till mark- och miljödomstolen.

– Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid SFR. Utifrån myndighetens behov av underlag för att ta ställning till ansökan anser vi att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kan godkännas och att SKB har iakttagit miljöbalkens allmänna hänsynsregler om att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av joniserande strålning, säger Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att SKB:s val av metod och plats har tagit hänsyn till miljöbalkens krav, att SKB har visat att långsiktig strålsäkerhet kan uppnås med den referensutformning de redovisat i sin ansökan samt att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt. Vidare bedömer myndigheten att SKB, för frågan om strålsäkerhet, har visat att bolaget har den kompetens och förmåga som krävs för den sökta verksamheten för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser.

Ytterligare information: Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.