Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker Westinghouses ansökan om fortsatt tillstånd

Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) har ansökt om förnyat tillstånd enligt kärntekniklagen. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat ansökan och i sin granskning funnit att WSE har förutsättningar att uppfylla kärntekniklagens krav. Därför tillstyrker Strålsäkerhetsmyndigheten att WSE ges fortsatt tillstånd. Ärendet har nu överlämnats till regeringen för beslut.

Vid kärnbränslefabriken i Västerås tillverkas kärnbränsle och styrstavar till svenska och utländska kärnkraftverk. Fabriken ägs av Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) som därmed innehar fabrikens tillstånd enligt kärntekniklagen. WSE:s tillstånd löper ut den 31 december 2019 och därför har WSE lämnat in en ansökan om förnyat tillstånd enligt kärntekniklagen samt en miljökonsekvensbeskrivning. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat ansökningshandlingarna utifrån strålskyddslagens och kärntekniklagens krav, remitterat den samt kungjort den enligt miljöbalkens krav.

– Utifrån vår granskning av Westinghouse Electric AB:s ansökan samt övrig tillsyn vi bedriver av bolagets verksamhet bedömer vi att de har förutsättningar att uppfylla kärntekniklagens krav, därför tillstyrker vi deras ansökan om fortsatt tillstånd enligt kärntekniklagen, säger Marika Andersson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för granskningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör även bedömningen att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas och att de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken är omhändertagna. Ärendet har nu lämnats över till regeringen för beslut.

Ytterligare information: Marika Andersson, inspektör på enheten för drift och avveckling och projektledare för granskningen, tel. 08-799 44 18, Ove Nilsson, enhetschef drift och avveckling på avdelningen för radioaktiva ämnen, tel. 08-799 40 83, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08- 799 40 20.

Mer information

Westinghouse Electric Sweden AB:s (WSE) tillstånd enligt kärntekniklagen löper ut den 31 december 2019. Den 28 september 2018 lämnade därför WSE in en första preliminär ansökningshandling till Strålsäkerhetsmyndigheten. Syftet med handlingen var att beskriva verksamheten utifrån kärntekniklagens och strålskyddslagens krav och möjliggöra för Strålsäkerhetsmyndigheten att påbörja en första granskning av ansökan. Eftersom kärntekniklagen ställer krav på en miljökonsekvensbeskrivning i en tillståndsansökan påbörjades samtidigt en dialog med Länsstyrelsen i Västmanland för att påbörja en samrådsprocess inför framtagande av en sådan. Länsstyrelsen bedömde att ett avgränsningssamråd var tillräckligt för ärendet och den 5 oktober 2018 hölls ett samrådsmöte i Västerås. Den 18 december 2018 lämnade WSE miljökonsekvensbeskrivning och övriga ansökningshandlingar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessa har kompletterats två gånger på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansökan har remitterats och därefter kungjorts i enlighet med miljöbalkens krav.