Strålsäkerhetsvärdering 2019: Barsebäck uppfyller strålsäkerhetskrav

Verksamheten vid Barsebäck Kraft AB (BKAB) utvecklas positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer regelbundet en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. För Barsebäck Kraft AB (BKAB) genomförs en sådan vart tredje år. 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering bygger på tillsynsinsatser samt inkomna anmälningar, ansökningar och rapporteringar mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2018.

– Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värdering är att BKAB:s verksamhet uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning och att verksamheten utvecklades positivt, säger Martin Amft, myndighetsspecialist och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vid tillsynsinsatser under den aktuella perioden uppdagade Strålsäkerhetsmyndigheten inga brister hos BKAB som föranledde omedelbara åtgärder.

– Vid granskningar av BKAB:s säkerhetsredovisningar och avfallsdokumentation identifierade myndigheten vissa brister i kravuppfyllelse. BKAB har åtgärdat dessa, säger Martin Amft.

Strålsäkerhetsvärderingen har presenterats för BKAB:s ledning.

Ytterligare information: Martin Amft, myndighetsspecialist och anläggningssamordnare, tel. 08-799 40 23, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.