Strålsäkerhetsvärdering 2019: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering och höjer därmed förgående års betyg.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken baserat på en analys av samtliga föregående års genomförda inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar.

OKG AB är i stark förändring. Reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 är under avställning samtidigt som Oskarshamn 3 fortsatt kommer att vara i drift. I årets rapport för OKG AB konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att bolaget hanterar organisations- och verksamhetsfrågor väl och situationen bedöms inte ha påverkat säkerhetskulturen och strålsäkerheten negativt. Myndigheten ser också god framdrift och utveckling inom flera områden, såsom åldringshantering, underhåll och beredskap för haverihantering.

– OKG har nu ett program för åldringshantering på plats och har även visat god framdrift i framtagande av riktlinjer för konsekvenslindrande haverihantering. Här driver OKG också på samordningen av arbetet inom industrin vilket vi ser som positivt, säger Linus Norlander, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Inom andra områden har OKG dock ett arbete att göra. Det gäller exempelvis spårbarhet i dokumentation, där Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat brister rörande bland annat underhållsprogram, funktionskontroll och hantering av kärnämne och kärnavfall. Ett annat förbättringsområde är komponentersättningar, där det i några fall introducerats fel när komponenter bytts ut.

– För att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningarna rekommenderar vi därför OKG att ha ett fortsatt fokus på att förebygga fel vid ersättning av komponenter. säger Linus Norlander.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att strålsäkerheten vid OKG är tillfredställande, vilket är en höjning sedan förra året. Myndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för OKG:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Linus Norlander, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 59 via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.