Strålsäkerhetsvärdering 2019: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

Strålsäkerheten på Ringhals AB:s fyra reaktorer är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att värderingen inte har förändrats sedan föregående år.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför varje år en samlad strålsäkerhetsvärdering av de svenska kärnkraftverken baserat på en analys av föregående års genomförda inspektioner, granskningar och verksamhetsbevakningar.

I årets rapport för Ringhals AB (RAB) konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att RAB har god framdrift i flera större anläggningspåverkande projekt, och att man har slutfört eller är på väg att avsluta flera projekt med önskvärt resultat. Det handlar bland annat om modernisering och effektuppgradering av reservkraftsdieslar, rekvalificering av recirkulationssilar och färdigställande av säkerhetsredovisningen för Ringhals 4, en förutsättning för rutinmässig drift efter genomförd effekthöjning.

– Vi ser att RAB sedan föregående år har betydligt färre fel i reservkraftdieslarna och högre tillgänglighet, vilket är positivt, säger Klas Idehaag, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Beslutet om stängning av Ringhals 1 och 2 är en utmaning för organisationen. I årets rapport konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten, liksom föregående år, att RAB hanterar organisations- och verksamhetsfrågor väl, och myndigheten bedömer därför inte att stängningsbeslutet har påverkat säkerhetskulturen och strålsäkerheten negativt.

Under året har dock ett relativt stort antal drift- och underhållsrelaterade störningar resulterat i snabbstopp, flera i samband med start av reaktor- eller turbinanläggning. RAB har vidtagit åtgärder för att minska antalet störningar.

– Eftersom störningarna utmanar djupförsvarets första nivå rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten RAB att vidta åtgärder för att ytterligare minska deras antal, säger Klas Idehaag.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att strålsäkerheten vid RAB är tillfredsställande, vilket är samma bedömning som förra året. Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för RAB:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Klas Idehaag, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 43 63 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.