Sveriges åttonde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen inlämnad till IAEA

Var tredje år ska Sverige rapportera hur väl landet lever upp till den internationella kärnsäkerhets­konventionen. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdraget från regeringen att koordinera arbetet med rapporten, i vilket reaktorägarna deltagit. Sveriges åttonde nationalrapport har nu lämnats in till Internationella atomenergiorganet (IAEA), som är konventionens sekretariat.

Sedan 1998 har Sverige en gång var tredje år lämnat in en nationalrapport över hur väl Sverige lever upp till kärnsäkerhetskonventionen till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Den åttonde rapporten, som lämnades till IAEA den 15 augusti, omfattar perioden mars 2016 till april 2019. I den beskrivs förändringar som påverkat svensk kärnkraft som skett under perioden och hur situationen för svensk kärnkraft ser ut i dag. Det handlar bland annat om energiöverenskommelsen och den översyn av föreskrifter som genomförs av Strålsäkerhetsmyndigheten. I rapporten berörs även att avveckling av reaktorer sker parallellt med åldershantering av de reaktorer som fortsatt kommer vara i drift och som  förbereds för fortsatt säker drift längre än den ursprungligen förväntade drifttiden (40 år).

– Det är områden som övriga konventionsanslutna länder ställt frågor till oss om vid tidigare granskningsmöten. Man vill veta hur vi i Sverige förberett oss för detta och vilka åtgärder vi vidtagit för att det ska ske på ett säkert sätt, säger Anna Franzén, rådgivare på Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat.

Rapporten tar även upp de utmaningar företagen som driver kärnkraftverken står inför sedan de tog beslutet att avveckla fyra reaktorer. Utmaningarna handlar exempelvis om tillgång på kompetens och om att upprätthålla säkerhetskulturen genom hela avvecklingsprocessen.

– Rapporten redogör för hur företagen hanterat situationen men även hur myndigheten jobbar med tillsyn för att kontrollera att säkerheten upprätthålls, säger Anna Franzén.

IAEA har nu tagit emot samtliga konventionsanslutna länders nationalrapporter. Under hösten kommer Sverige att granska och ställa frågor om andra länders rapporter och i februari 2020 ska Sverige rapportera svar på de frågor som ställts om Sveriges rapport till IAEA. Slutligen genomförs under våren 2020 en granskningskonferens hos IAEA i Wien. Då kommer Sveriges nationalrapport att granskas av övriga medlemsländer, allt i syfte att förbättra strålsäkerheten.

Ytterligare information: Anna Franzén, rådgivare på internationella sekretariatet, tel. 08-799 42 59, eller via pressjouren, tel. 08-799 40 20.

Om kärnsäkerhetskonventionen

Sverige signerade kärnsäkerhetskonventionen i september 1994. Ett år senare, i september 1995, ratificerades den och i oktober 1996 vann den laga kraft. Sveriges första nationalrapport om implementeringen av de skyldigheter konventionen medför lämnades in till konventionens sekretariat, Internationella atomenergiorganet (IAEA), i augusti 1998. Sedan dess har Sverige lämnat en nationalrapport vart tredje år som diskuterats vid granskningsmötet året därpå. I augusti 2019 lämnades den åttonde rapporten som kommer att granskas av andra konventionsanslutna länder våren 2020. Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram nationalrapporten. Förutom myndigheten har representanter från reaktorägarna deltagit i arbetet.