Transporter av radioaktiva ämnen ger fortsatt låga doser till allmänhet och personal

FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) rekommenderar att medlemsländerna med jämna mellanrum utvärderar hur hög dos människor utsätts för till följd av transporter av radioaktiva ämnen. Den senaste utvärderingen genomförd i Sverige visar att den dos som allmänhet och personal utsätts för är fortsatt låg.

Utvärdering av dos till människor till följd av transporter av radioaktiva ämnen har tidigare genomförts 1997 och 2007 i Sverige. Den nya undersökningen baseras på uppgifter från transporter genomförda 2014. Resultatet visar att transporter med höga strålningsnivåer, som sker inom kärnbränslecykeln, utförs på ett sätt så att allmänheten skyddas från exponering. Personalens stråldoser vid transporterna kontrolleras och hålls inom föreskrivna nivåer.

– Transporter som sker med radioaktiva ämnen inom kärnkraftsindustrin är noga kontrollerad, därför hålls stråldoser till både personal och allmänhet inom föreskrivna nivåer, säger Michael Wallin, inspektör på enheten för avfall och transport.

Undersökningen visar också att transport av nuklider som används inom sjukvården generellt har minskat något. Undantaget är transport av fluor-18 (F-18) som ökat marginellt.

– Detta kommer troligtvis att minska ytterligare, i takt med att fler sjukhus skaffar utrustning för att själva producera F-18, säger Michael Wallin.

Slutligen har transporter av radiograferingsutrustning, som innehåller strålkällor, minskat. En orsak är att verksamhetsutövare använder röntgenutrustning i större utsträckning än tidigare, vilket innebär att doserna till personal och allmänhet, till följd av transporter, blir mindre.

Undersökningens slutsats är att doser till allmänheten till följd av transporter av radioaktiva ämnen är fortsatt ycket låga.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information

FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) rekommenderar att medlemsländernas tillsynsmyndigheter vid återkommande tillfällen utvärderar hur mycket dos människor får till följd av de transporter med radioaktiva ämnen som sker inom landet. Strålsäkerhetsmyndighetens senaste studie baseras på uppgifter från transporter genomförda 2014. I en tidigare studie publicerad 2013 redovisas resultatet av transporter genomförda 2007. Den första studien genomfördes av dåvarande Statens Strålskyddsinstitut 1997.