UV-rådets senaste rapport presenterad

Den som vill bättra på sina vitamin D-nivåer gör det säkrare genom att äta vitamin D-rika livsmedel än genom UV-exponering. Dessutom är det högre risk att äldre personer drabbas av malignt hudmelanom och de har sämre överlevnad i sjukdomen. Det är några av de slutsatser Strålsäkerhetsmyndighetens UV-råd gör i sin årliga rapport som publicerades den 5 juni 2019.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV-strålning och till exempel dess biologiska och psykologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Den 5 juni 2019 presenterade UV-rådet sin senaste rapport.

Årets rapport tar upp ett flertal aspekter av UV-strålning och risker med den. Bland annat konstaterar rådet att äldre löper större risk än yngre att drabbas av olika former av hudcancer. Överlevnaden är dessutom sämre hos de äldre patienterna. Sen diagnos, svagare immunsystem men även kunskapsluckor om karakteristika och tidiga alarmsymptom hos just äldre patienter är bidragande faktorer till utvecklingen. Kunskaperna om tidiga tecken måste därför spridas, både bland vård- och omsorgspersonal men även bland äldre i allmänheten.

Vidare ger rapporten en överblick av UV-strålningens variation i Sverige. UV-rådet rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta bedriva mätningar och modellering av UV-strålning i miljöövervakningssyfte, samt för att tillhandahålla information om när den är stark och skapa förståelse för dess variation över tid. I ett kapitel av rapporten behandlas sambandet mellan vitamin D och cancer.

– Forskningsresultaten är inte entydiga och rådet anser därför inte att vitamin D-frågan ska påverka aktuella preventiva strategier gällande hudcancer. Det är säkrare att äta livsmedel som naturligt innehåller vitamin D än att försöka öka sina nivåer av vitamin D genom att sola, säger Yvonne Brandberg, professor på Radiumhemmet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

I rapporten finns därutöver en sammanställning av interventioner som visat sig förbättra hudcancerpreventiva beteenden samt aktuella trender gällande epidemiologi vid hudtumörer.

Ytterligare information: Yvonne Brandberg, professor Radiumhemmet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, tel. 072-513 51 55 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.