Bristande rutiner inom industriell radiografering

Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem eller på grund av bristande kompetens om strålning. Det visar 2019 års rapport om händelser inom industriell radiografering.

Radiografering är en provningsmetod som används inom industrin. Den gör det bland annat möjligt att kontrollera om det finns brister i olika föremål och material såsom sprickor i svetsfogar. Vid radiografering används röntgen- och gammastrålning, det vill säga joniserande strålning. I Sverige finns ett 50-tal företag som bedriver verksamhet inom området.

Ofta används strålkällor med hög spänning eller hög energinivå och lång exponeringstid vid radiografisk provning. Det här medför att personer som befinner sig i närheten riskerar att få betydande stråldoser. Industriell radiografering kan orsaka allvarliga strålningsrelaterade olyckor. Varje år sammanställer därför Strålsäkerhetsmyndigheten inrapporterade händelser för att göra det möjligt för verksamheterna att förebygga liknande olyckshändelser i den egna verksamheten.

– Genom kravet på inrapportering vill vi hjälpa verksamhetsutövarna att stärka strålskyddet.  När de kartlägger och analyserar nya och återkommande händelser samt redovisar vilka åtgärder som vidtagits minskar risken att de inträffar igen,  säger Kousha Mirzadeh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Årets rapport visar på flera händelser där rutiner brustit och människor som inte varit involverade i radiograferingsarbetet har utsatts för strålning. Vid en incident startades en varmkörning av ett röntgenrör innan lokalen hunnit utrymmas och utan tillämplig avskärmning av strålöppningen. Vid en annan händelse utsattes en person för strålning, då en röntgenutrustning lämnats påslagen utan uppsikt i ett utrymme med defekt övervakningssystem. Ett annat arbete påbörjades utan avspärrningar.

– Vi ser att en stor andel av de inträffade händelserna handlar om att arbetsrutiner inte följs. Därför är det viktigt att verksamhetsutövarna ser till att de rutiner som finns är kända i verksamheten och att arbetstagarna har de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för arbetet, säger Kousha Mirzadeh.

Det är relativt få händelser inom industriell radiografering som rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019, vilket tyder på att det kan finnas ett mörkertal. Till exempel visar erfarenheter från tillsyn av verksamheterna att det inte är ovanligt att uppsatta avspärrningar passeras under pågående radiografering.

– Att antalet rapporter är få kan ha sitt ursprung i att de relativt nya föreskrifterna ännu inte har implementerats fullt ut i verksamheterna eller att det finns en oklarhet när det gäller vad som ska inkluderas i rapporten. Vår förhoppning är att den här sammanställningen ska förbättra rapporteringen samtidigt som den bidrar till en bättre erfarenhetsåterföring, säger Kousha Mirzadeh.

Ytterligare information: Kousha Mirzadeh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 44 78 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20