Fjortonde rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat årets rapport från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) följer den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området. Rådet ger myndigheten vägledning i policyfrågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. En gång per år lämnar rådet en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det är ett fortlöpande arbete att utvärdera forskningen för att bättre kunna bedöma eventuella risker med EMF, säger Leif Moberg, ordförande för rådet.

Rapporten omfattar studier som publicerats från april 2018 till och med december 2018, vilket är något kortare mot tidigare år, då rapporterna i fortsättningen övergår till kalenderår.

I rapporten identifieras inga nya hälsorisker kopplat till EMF. Om mobiltelefoner orsakar hjärntumörer eller inte, har sedan många år tillbaka undersökts i ett stort antal epidemiologiska studier. En sammantagen bedömning är att det inte finns något samband. De ökningar i antalet cancerfall som redovisats, särskilt vad avser den allvarligaste cancerformen gliom, kan sannolikt förklaras av ändringar i diagnostik och tumörklassificering.

–  Även om forskningsresultaten sammantaget inte visar på några nya hälsorisker finns en del frågor som behöver utredas vidare, säger Torsten Augustsson utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller exempelvis oxidativ stress.

Oxidativ stress är en process som sker naturligt när kroppen förbrukar syre. Vid oxidativ stress bildas ämnen som kan ge upphov till skador på kroppens celler.

Många djurförsök har undersökt om EMF kan orsaka en ökad oxidativ stress. I några publikationer rapporteras ökad oxidativ stress vid mycket låga exponeringsnivåer medan andra studier inte kunnat visa någon ökning. Sett över flera år är det mycket stor variation i resultaten från djurförsök.

­–  Djurförsöken genomförs under exponeringsförhållanden som skiljer sig väsentligt från hur människor exponeras och studieresultaten är inte direkt överförbara på människor. Men djurförsöken bör fortsatt utvärderas, säger Leif Moberg.

Mycket fokus i media har på senare tid handlat om möjliga hälsorisker med femte generationens mobiltelefoni, 5G. Rapporten utvärderar inte några studier om specifika risker med 5G, eftersom inga sådana artiklar har identifierats. Däremot använder 5G-tekniken, som inledningsvis införs, radiovågor med frekvenser som angränsar till de frekvensområden som tidigare generationer mobiltelefonsystem använt under lång tid. Den hittills publicerade forskningen har därför hög relevans för dessa 5G-band.

För de högre frekvensband som 5G-tekniken förväntas använda i framtiden finns däremot behov av studier på icke-termiska effekter, alltså effekter som inte handlar om uppvärmning. Men det finns inte någon känd mekanism som tyder på att en något högre frekvens skulle öka riskerna.

Ytterligare information: Torsten Augustsson, utredare EMF, Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist EMF, eller Leif Moberg, ordförande Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.