Information om Brexit och exportkontroll

Storbritannien lämnar EU den 31 januari. Fram till den 31 december 2020 pågår en övergångsperiod som innebär att handel kan fortsätta som vanligt. Beslutade tillstånd för export av kärntekniska produkter med dubbla användningsområden ska enligt överenskommelse inom EU fortsätta att gälla under övergångsperioden.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar enbart för frågor om produkter med dubbla användningsområden som tillhör kategori 0 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Storbritanniens utträdesavtal träder i kraft den 31 januari 2020 och innefattar övergångsbestämmelser för att handeln mellan Storbritannien och EU ska kunna fortsätta som vanligt till och med den 31 december 2020.

Redan beslutade tillstånd ska enligt överenskommelse inom EU fortsätta att gälla under övergångsperioden. Om det finns ett giltigt tillstånd för export av en produkt som anges i bilaga IV till rådets förordning till Storbritannien, behöver inga nya tillstånd sökas med anledning av utträdet.

Eftersom det råder osäkerhet kring den framtida relationen mellan Storbritannien och EU efter övergångsperiodens slut kommer Strålsäkerhetsmyndigheten fortsättningsvis besluta om exporttillstånd från fall till fall med målet att i så liten utsträckning som möjligt störa den legitima handeln. Samtidigt ska Strålsäkerhetsmyndigheten uppfylla internationella åtaganden inom ickespridning och exportkontroll.

Ytterligare information: via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.