Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram kan godkännas

Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och reaktorinnehavarna har även uppfyllt de villkor regeringen ställde i beslutet om 2016 års forsknings- och utvecklingsprogram. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen.

Vart tredje år ska kärnkraftverkens ägare lämna in ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud-program) över hur avfallet från drift och rivning av kärnkraftverken ska tas om hand på ett säkert sätt. I september 2019 lämnade SKB, på uppdrag av kärnkraftverkens ägare, in Fud-program 2019 till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat programmet och hämtat in synpunkter från bland annat kommuner, andra myndigheter, forskningsinstitutioner och miljöorganisationer. Granskningen är klar och ett yttrande med slutsatser och rekommendationer har lämnats till regeringen.

– Vi rekommenderar att regeringen godkänner programmet. Det lever upp till de krav som lagen ställer på det, liksom de villkor som regeringen ställde i beslutet för 2016 års Fud-program. Huvudpunkten i programmet, den här gången, är redovisning av planer för fortsatt utveckling av slutförvaret för så kallat långlivat avfall. Vi anser att SKB har redovisat en tydlig strategi och genomförandeplan för fortsatt arbete, säger Bengt Hedberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Bengt Hedberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.

Fakta om Fud

Enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor genomföra den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att ta hand om de restprodukter som uppstår i verksamheten, inklusive avveckling. Som ett led i arbetet föreskriver kärntekniklagen att de som äger de svenska kärnkraftverken var tredje år ska lämna in ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud-program) till regeringen för granskning och utvärdering. Programmet ska dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om minst sex år. Strålsäkerhetsmyndighetens roll är att granska programmet inför att regeringen fattar beslut.