Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka

Den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar, precis som tidigare års uppföljningar, att målet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar har uppfyllts till uppföljningsåret 2020 men inte den om ultraviolett (UV) strålning. Att minska antalet fall av hudcancer per år, så att de år 2020 är färre än år 2000, är inte möjligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvarar för att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål Säker strålmiljö. Strålsäkerheten är godtagbar på flera områden och tre av fyra preciseringar har uppfyllts till år 2020. Dock inte den om ultraviolett (UV) strålning eftersom antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. För att på sikt minska antalet hudcancerfall krävs en minskad exponering för UV-strålning. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

– Det är en stor utmaning att ändra människors vanor och att minska barns och vuxnas exponering för UV-strålning är centralt för att på sikt minska antalet hudcancerfall. Vi ser dock positiva tecken. Undersökningar visar att en stor andel av föräldrarna skyddar sina barn mot solen och att andelen som inte vill vara solbruna har ökat, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning.

Även om människors exponering för UV-strålning minskar så kommer antalet cancerfall att fortsätta öka en period eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas. Därför kan inte målet om UV-strålning uppnås.

2019 och 2020 fick SSM regeringsuppdraget att genomföra ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer. Under 2019 togs det fram en informationskampanj som riktar sig till målgruppen resenärer. Utlandsresor under vinterhalvåret står för en stor del av svenskars årliga exponering och den högre intensiteten medför en ökad risk för att bränna sig.

SSM har under 2019 fortsatt att arbeta med åtgärder i myndighetens fyraåriga handlingsplan för att nå miljökvalitetsmålen, exempelvis uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt radioaktivt avfall. Myndigheten har också drivit två samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet. De handlar om att genomföra delar av den nationella handlingsplanen för radon samt om att ta fram ett nationellt system för ökad spårbarhet av kontaminerad aska.

Ytterligare information: Hélène Asp eller Sofie Orvestedt, enheten för miljöövervakning via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.