Ny rapport redovisar hur Sverige lever upp till Kärnavfallskonventionen

På regeringens uppdrag har Strålsäkerhetsmyndigheten i samverkan med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tagit fram den sjunde rapporten om hur Sverige lever upp till den gemensamma konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (Kärnavfallskonventionen). Den 27 oktober överlämnade regeringen rapporten till konventionens sekretariat på IAEA.

Vart tredje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, en rapport om hur svenska regeringen, myndigheter, tillståndshavare och kärnkraftsägare lever upp till åtaganden enligt Kärnavfallskonventionen. Rapporten ger en översikt över Sveriges program för hantering av använt kärnbränsle och kärnavfall och myndigheterna arbete med att granska kärnkraftindustrins arbete. 

Sverige har i tidigare granskningar under Kärnavfallskonventionen uppmärksammats för ett långsiktigt och ansvarsfullt program för omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall.

– Årets rapport lyfter fram hur Sverige förvaltar detta genom regeringens och Strålsäkerhetsmyndighetens proaktiva arbete med att vidareutveckla tillsynsmetoder och de lagar och föreskrifter som styr industrins arbete, åtgärder för att skapa öppenhet och dialog samt insatser för att säkra den långsiktiga nationella kompetensförsörjningen, säger Björn Dverstorp, internationell rådgivare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sveriges rapport överlämnades till IAEA:s sekretariat den 27 oktober. Alla länder som har anslutit sig till Kärnavfallskonventionen gör en motsvarande sammanställning. Nu påbörjas planeringen av nästa fas i konventionsarbetet med att granska andra länders rapporter och besvara frågor om Sveriges nationella rapport.

– Den avslutande granskningskonferensen kommer att hållas under två veckor i maj-juni 2021 i Wien då Sverige och de andra 82 kontraktskrivande parterna kommer att presentera sina nationella rapporter, säger Björn Dverstorp.

Ytterligare information: Björn Dverstorp, internationell rådgivare på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.