Om Brexit och hantering av radioaktiva ämnen och kärntekniska produkter med dubbla användningsområden

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. I en övergångsperiod fram till den 31 december 2020 har handeln kunnat fortsätta som vanligt.

Nyheten uppdateras inte, om SSM och Brexit

För uppdaterad information om SSM:s verksamhetsområde och Brexit.

Uppdaterad information om SSM och Brexit

 

Som Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare informerat har beslutade tillstånd för bl.a. export av kärntekniska produkter med dubbla användningsområden fortsatt att gälla under övergångsperioden.

Ett nytt handelsavtal för den nya relationen mellan EU och Storbritannien förhandlades fram den 24 december 2020. Samtidigt förhandlades ett nytt kärntekniskt samarbetsavtal fram mellan Euratom och Storbritannien. 

Brexit och avtalen påverkar inte relevanta exportkontrollregelverk avseende export av produkter med dubbla användningsområden men påverkar exempelvis tullförfarande. Se vidare information i nyhet publicerad av Inspektionen för Strategiska Produkter den 14 januari 2021. 

Dock påverkas den praktiska hanteringen i och med att skriftliga anmälningar krävs inför vissa exporter av kärntekniska produkter med dubbla användningsområden. De administrativa arrangemangen kring dessa tas fram av EU-kommissionen tillsammans med Storbritannien under de närmaste veckorna.

Tills vidare råder SSM exportörer av kärntekniska produkter med dubbla användningsområden att ansöka om tillstånd i god tid, både för export till Storbritannien samt vidareexport av produkter som efter 1 januari 2021 importerats från Storbritannien. SSM kommer vid ansökningstillfället att informera närmare om den hantering som kommer tillämpas.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer även fortsättningsvis att besluta om införsel-, utförsel-, import- och exporttillstånd för att Sverige ska uppfylla internationella åtaganden bl.a. inom ickespridning och exportkontroll samt gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall, kärnavfall eller använt kärnbränsle. En ambition är att fortsatt hantera dessa ärenden skyndsamt och effektivt.

Om det inte särskilt regleras som en följd av det nya avtalet, kan befintliga tillstånd och formulär som uttryckligen avser t.ex. transporter mellan medlemsstater, efter övergångsperiodens slut inte längre användas för transporter mellan Sverige och Storbritannien. Tillstånden eller formulären som endast gäller medlemsstater behöver då ersättas av tillstånd som gäller förhållanden med tredje land. I utträdesavtalet finns särskilda skrivningar avseende Nordirland.