Rutinmässig drift efter effekthöjning av Forsmark 2 godkänd

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Forsmarks Kraftgrupp AB:s kompletterade säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Forsmark 2.

Redan 2005 ansökte Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) om tillstånd att höja den termiska effekten på Forsmark 2 till 3253 MW. Dåvarande Statens Kärnkraftsinspektion tillstyrkte ansökan och regeringen lämnade tillstånd för effekthöjningen 2010. Det fanns dock villkor om att reaktorn inte fick tas i provdrift eller rutinmässig drift utan Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) godkännande. 2012 godkände SSM provdriften, som därefter genomfördes på Forsmark 2.

2015 ansökte FKA om rutinmässig drift vid den högre effektnivån. SSM granskade FKA:s ansökan, men bedömde att FKA behövde komplettera säkerhetsredovisningen med ytterligare underlag. FKA inkom med kompletteringar i flera omgångar under perioden 2017 till 2019.

– I granskningen har vi sett att FKA genom provdrift har säkerställt att anläggningen kan drivas på ett säkert och tillförlitligt sätt vid den högre effektnivån. Vi har också sett att strålsäkerheten i stort är oförändrad när det gäller påverkan på avfall, utsläpp av radioaktiva ämnen och stråldos till arbetstagare, säger Maria Agrell, granskningsledare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM bedömer att FKA uppfyller kravet om kärnteknisk verksamhet genom att bland annat ha värderat och förbättrat säkerheten. Erfarenheter från provdriften har omsatts till förändringar i anläggningen och uppdateringar av säkerhetsredovisningen.

– Mot bakgrund av alla granskningar, i alla steg av prövningen, bedömer vi att den kompletterade säkerhetsredovisningen nu kan godkännas och att Forsmark 2 kan tas i rutinmässig drift, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Termisk effekt

Termisk effekt (eller värmeeffekt) är den mängd värme som produceras i en kärnreaktor under en viss tidsperiod. Verkningsgraden vid en kärnreaktor är cirka 35 procent, vilket innebär att den termiska effekten måste vara ungefär tre gånger så hög som den önskade elektriska effekten.

MW = megawatt (1 000 kilowatt) 1 megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh)

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Den högsta termiska effekt som får tas ut från en reaktor anges i regeringens tillstånd. För att få höja den termiska effekten i en reaktor måste tillståndshavaren därför ansöka om tillstånd hos regeringen.

 

Mer information