Ny strålsäkerhetsvärdering visar acceptabel strålsäkerhet på Westinghouse kärnbränslefabrik

Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB bedrivs i stort sett på ett acceptabelt sätt. Grundläggande krav uppfylls, men strålsäkerheten kan förbättras inom främst två områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i en samlad strålsäkerhetsvärdering.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sammanställer regelbundet samlade värderingar av strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. Årets samlade strålsäkerhetsvärdering för Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) verksamhet vid kärnbränslefabriken i Västerås bygger på myndighetens resultat av genomförd tillsyn under perioden 1 januari 2017 till och med 30 juni 2020.

I den samlade strålsäkerhetsvärderingen gör SSM bedömningen att WSE bedriver verksamheten på ett antingen acceptabelt eller tillfredställande sätt. Undantaget är de två områdena Hantering av kärnavfall och Utsläpps- och omgivningskontroll, där brister i uppfyllandet av gällande regelverk konstaterats och åtgärder är nödvändiga.

– Sammantaget bedöms bristernas strålsäkerhetsbetydelse i nuläget som måttliga till stora och på sikt ökande om inte bristerna åtgärdas, säger Marika Andersson, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen vid ett ledningsmöte med WSE. Vid mötet presenterade företagets ledning en plan för att åtgärda de identifierade bristerna.

- SSM ser positivt på att WSE har ett pågående förbättringsarbete för att hantera brister och förbättringsförslag men framför allt på att WSE:s ledning nu har en konkretiserad åtgärdsplan med en tydlig uppföljning av åtgärdernas effekt, säger avdelningschef Johan Anderberg. SSM kommer att följa upp företagets åtgärds- och förbättringsarbete i den fortsatta tillsynen.


Ytterligare information: Marika Andersson, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 44 18 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Om samlad strålsäkerhetsvärdering (SSV)

Samlade strålsäkerhetsvärderingar görs för att skapa en helhetsbild av strålsäkerheten hos en tillståndshavare. Den samlade strålsäkerhetsvärderingen utgör underlag för myndighetens inriktning för kommande tillsynsverksamhet. Värderingen görs i en fyrgradig betygsskala: ej acceptabel, acceptabel, tillfredsställande och god.