Strålsäkerhetsmyndigheten leder EU-projekt i Georgien för att omhänderta radioaktivt avfall

Genom ett gemensamt Sida- och EU-projekt får Georgien under tre års tid trettio miljoner kronor till arbetet med att omhänderta sitt radioaktiva avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet och just nu genomför myndigheten en internationell upphandling av en detaljerad design av ett mellanlager i Georgien.

Georgien har ett historiskt arv från Sovjettiden i form av strålkällor, radioaktivt material och platser som är förorenade av radioaktiva ämnen. I början av 2000-talet genomförde landet en kampanj för att lokalisera och samla in det radioaktiva avfallet och 2013 påbörjade de ett arbete för att uppfylla grundläggande internationella krav såsom legalt ramverk på strålsäkerhetsområdet, en oberoende myndighet och en organisation för att omhänderta avfall. Sedan 2007 samarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med relevanta myndigheter i Georgien.

EU har beviljat tjugo miljoner kronor till ett treårigt projekt som syftar till att ta fram en detaljerad design för ett mellanlager för radioaktivt avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet i samarbete med Sida som bidrar ytterligare med tio miljoner kronor för kapacitetshöjande åtgärder.

– Det är unikt att en myndighet får leda ett sådant här projekt, då EU brukar upphandla företag för de olika projekten. Men EU-kommissionen har uttryckt att samarbetet med SSM är effektivt vad avser pengar och tid och man vill nu eftersträva liknande samarbeten med myndigheter i andra EU-länder. Förutom projektledning, så bidrar ett flertal experter från SSM som rådgivare inom projektet till stöd för strålsäkerheten i Georgien på ett långsiktigt sätt, säger Christopher Walden, projektledare på Strålsäkerhetsmyndighetens Internationella sekretariat.

Första delen av projektet startade för tre år sedan och under tiden har Georgiens radioaktiva avfall kartlagts. Det finns nu ett förslag till en plats att bygga ett mellanlager på och en grundläggande design har tagits fram. Nästa steg är att ta fram en detaljerad design för anläggningen.

– Vi kommer nu att genomföra en internationell upphandling för design av mellanlagret, samtidigt som vi gör en behovsanalys för att utöka Georgiens kompetens inom radioaktiv avfallshantering, säger Christopher Walden.

Slutresultatet för projektet är en detaljerad design för ett framtida avfallslager och ett godkännande från regeringen att bygga avfallslagret. Det pågår även diskussioner om en fortsättning på projektet som innebär att själva avfallslagret kommer att byggas; något som EU beslutar om under 2021.

Ytterligare information: Christopher Walden, projektledare internationella sekretariatet, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.